Dziś jest sobota, 4 lipiec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.9741 +0.38% 1EUR 4.4573 +0.09% 1GBP 4.9328 -0.45%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
9 wrzesień 2020
Seminarium dla Utrzymania Ruchu - edycja 80 
więcej
15 wrzesień 2020
33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Aktualności

Wzrost przychodów oraz zysku netto GK PGE po trzecim kwartale 2011 roku.

15 listopad 2011.

W trzecim kwartale skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 12% i wyniósł 837 mln zł wobec 747 mln zł zysku rok wcześniej.

"Lepsza marża na sprzedaży energii elektrycznej, konsekwentne porządkowanie struktur Grupy PGE poprzez sprzedaż aktywów pozaenergetycznych oraz wykup udziałów mniejszościowych przekłada się na poprawę wyników finansowych Grupy. Realizacja projektów inwestycyjnych, takich jak blok 14 w Bełchatowie, nowa inwestycja w Opolu czy Turowie także przyczynia się do realizacji strategicznej misji PGE, jaką jest wypełnianie potrzeb energetycznych klientów oraz zwiększanie wartości Grupy dla akcjonariuszy" - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Po wyłączeniu rekompensat z tytułu rozwiązania KDT, skonsolidowane przychody
Grupy PGE w trzecim kwartale 2011 roku wyniosły 6,76 mld zł i były o 43% wyższe od przychodów wypracowanych w analogicznym okresie 2010 roku. Około 31% tego wzrostu wynika ze zmiany modelu handlu w Grupie, ale aż ok. 12% jest zasługą zwiększonej sprzedaży. Rekompensaty KDT w trzecim kwartale wyniosły 191 mln zł (wobec 110 mln zł przed rokiem).
EBITDA po wyłączeniu rekompensat z tytułu rozwiązania KDT wzrosła po trzech kwartałach 2011 roku o 12%, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosła 5,35 mld zł. EBITDA (bez KDT) w trzecim kwartale 2011 wyniosła 1,67 mld zł. Wzrost ten wynika zarówno ze wzrostu wolumenu, jak i marży ze sprzedaży.
Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach 2011 wzrósł o 36% do 3,06 mld zł z 2,25 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Po trzech kwartałach 2011r. nadal rośnie sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych i wynosi 23,24 TWh, w porównaniu do 22,05 TWh w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zauważalny jest również wzrost produkcji energii elektrycznej. Po trzech kwartałach 2011 roku osiągnęła ona poziom 41,47 TWh, co dało wzrost o 6,4% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym trzecim kwartale produkcja wyniosła 14,21 TWh i wzrosła o ponad 11% w porównaniu do trzeciego kwartału 2010r. Wzrost ten jest spowodowany, między innymi oddaniem do użytku nowego bloku o mocy 858 MW w Elektrowni w Bełchatowie.

Najważniejsze wydarzenia kwartału

Oddanie do eksploatacji nowego bloku o mocy 858 MW w Bełchatowie

Nowy blok jest najbardziej wydajny w kraju - dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii jego parametry techniczne umożliwiają bardzo efektywną energii elektrycznej, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto, jest przygotowywany do współpracy z instalacją do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS). Łączne nakłady inwestycyjne na budowę bloku 858 MW wyniosły około 1 mld 200 mln euro. Nowy blok nie uzyskał dotychczas przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, jednak PGE liczy na zmiany w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na rok 2012, bądź na otrzymanie bezpłatnych uprawnień z krajowej rezerwy dla nowych instalacji.
Po oddaniu bloku do eksploatacji wielkość mocy zainstalowanych w GK PGE wzrosła do 13,1 GW, a moc znamionowa wszystkich bloków Elektrowni w Bełchatowie w roku bieżącym wyniesie łącznie 5354 MW, co daje jej pierwszą pozycję w Europie wśród elektrowni konwencjonalnych.

Inwestycje w poszczególnych segmentach działalności

W trzecim kwartale 2011 roku łączny CAPEX Grupy Kapitałowej PGE wyniósł blisko 1,090 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w segmencie Energetyki Konwencjonalnej i wyniosły 693,3 mln zł, w tym: modernizacja bloków 5-12 oraz budowa bloku nr 14 w Bełchatowie pochłonęły kwotę 290,5 mln zł.
Nakłady na inwestycje w segmencie Dystrybucji, w trzecim kwartale bieżącego roku, wyniosły 322,2 mln zł, w tym 143,7 mln zł stanowiły wydatki związane z przyłączaniem nowych odbiorców.
Inwestycje w nowe moce wytwórcze oraz modernizację starych to jedno z zadań strategicznych GK PGE. Modernizacja bloków 5-12 w Elektrowni w Bełchatowie ma na celu zwiększenie zdolności mocy wytwórczych, jak i dostosowanie technologiczne bloków do wymogów środowiskowych. W styczniu 2012 planowane wyłączenie bloku nr 7 bełchatowskiej elektrowni, a w czerwcu 2012 roku bloku nr 8. Bloki zostaną ponownie włączone do użytku komercyjnego w roku 2013: blok nr 7 - w styczniu, blok nr 8 - w lipcu.
Postępowanie przetargowe na nowy blok o mocy ok. 460 MW brutto w Elektrowni w Turowie jest w toku, wybór wstępnych ofert planowany jest na czwarty kwartał 2011 roku.
Trwają również prace nad studium wykonalności dla projektów gazowych. Pierwsze postępowanie przetargowe dla jednego z projektów planowane jest do końca 2011 roku. Rozważane są inwestycję w kogenerację oraz moce interwencyjne, planowana moc bloków gazowych to 100-400 MW dla pojedynczego bloku, w zależności od lokalnych warunków wykonania inwestycji.
W listopadzie 2011r., w Elektrowni w Szczecinie planowane jest oddanie do użytku jednego z największych kotłów na biomasę w Europie Centralnej, który będzie zużywał ok. 800 tys. ton biomasy rocznie.
Zgodnie z dywersyfikacją struktury paliwowej, Grupa PGE realizuje również inwestycje w segmencie Energetyki Odnawialnej. Spółka odpowiedzialna w Grupie za ten segment: PGE Energia Odnawialna nabyła dwie farmy wiatrowe on-shore: w Żurominie (o mocy 60 MW - 30 turbin wiatrowych po 2 MW) oraz w Pelplinie (o mocy 48 MW - 24 turbiny wiatrowe po 2 MW). Obydwie umowy zakupu są warunkowe i zostaną wypełnione po oddaniu projektów do komercyjnej eksploatacji, planowane na drugi kwartał 2012 roku.
W odniesieniu do projektów związanych z budową morskich farm wiatrowych (off-shore), spółka złożyła w październiku 2011r. do Ministerstwa Środowiska wnioski o zgodę na utworzenie sztucznych wysp na Morzu Bałtyckim oraz ich eksploatację.
Ponadto w listopadzie 2011r., Zarząd PGE S.A. pozytywnie zaopiniował celowość realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków klasy 900 MW na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole, po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w Polsce oraz koniecznością poprawy efektywności wytwarzania Grupa PGE ma w planach realizację dużych projektów inwestycyjnych. Zadłużenie Grupy netto nieznacznie wzrosło w wyniku wypłaty dywidendy we wrześniu bieżącego roku, jednak jest to nadal bardzo niski poziom. Pozwala to optymistycznie patrzeć na możliwości finansowania inwestycji, które przyczynią się w przyszłości do rozwoju Grupy. Ponadto pod koniec września ustanowiliśmy program emisji obligacji o maksymalnej kwocie 5 miliardów złotych, który przynajmniej w części będzie mógł zaspokoić nasze długoterminowe potrzeby inwestycyjne." - powiedział Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE S.A.

Porządkowanie struktur GK PGE - wykup udziałów mniejszościowych

Kontynuując proces konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej PGE, w dniu 27 października 2011r., spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której nabyła: 44.087 akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (stanowiących 0,0068% w kapitale zakładowym spółki), 82.479 akcji PGE Elektrownia Opole S.A. (stanowiących 8,25% w kapitale zakładowym spółki), 96 akcji PGE Obrót S.A. (stanowiących 0,0019%. w kapitale zakładowym spółki) oraz 24.423 akcje PGE Dystrybucja S.A. (stanowiące 0,0025% w kapitale zakładowym spółki). Łączna wartość transakcji wyniosła 101,5 mln zł.

Porządkowanie struktur GK PGE a aktywa pozaenergetyczne

W listopadzie 2011 roku zamknięta została największa transakcja w branży telekomunikacyjnej w Europie. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel S.A. przenieśli własność posiadanych akcji spółki na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. PGE S.A. sprzedała 4 479 191 zwykłych akcji imiennych Polkomtel S.A., stanowiących około 21,85% kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3 289 444 171 zł.
Również w listopadzie bieżącego roku, akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii S.A. (w tym: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Elektrownia Opole S.A.) podpisali warunkową umowę sprzedaży akcji TGE na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Transakcja wymaga zgody UOKiK.Źródło: PGE
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl