Dziś jest wtorek, 7 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1717 -1.28% 1EUR 4.5342 -0.59% 1GBP 5.1437 -1.14%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
75 edycja Seminarium SUR za nami
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
16 grudzień 2009.

Wybrane zastosowania technologiczne falowników z szeregowym obwodem rezonansowych

Streszczenie. W artykule przedstawione zostały falowniki z szeregowym obwodem rezonansowym w zastosowaniu do: powierzchniowej obróbki tworzyw sztucznych, elektrostatycznego pokrywania proszkiem, elektrostatycznej segregacji wiórów metalowych i plastikowych oraz w przekształtnikach DC/DC z transformatorami z nieruchomą lub z wirującą częścią wtórną. Charakterystyczną cechą tych układów jest wykorzystanie indukcyjności rozproszenia transformatora jako części składowej obwodu rezonansowego.

Słowa kluczowe: falownik rezonansowy, powierzchniowa obróbka tworzyw, powielacz napięcia, przekształtnik rezonansowy DC/DC.

 
Wstęp
 Do budowy przekształtników energoelektronicznych wykorzystywane są elementy pasywne, takie jak dławiki, kondensatory, rezystory czy transformatory oraz aktywne - łączniki półprzewodnikowe (diody, tyrystory, tranzystory).
  Łączniki przełączać mogą z tzw. twardą komutacją (przełączanie następuje przy dużych wartościach napięć, prądów oraz stromości du/dt i di/dt) oraz, jeśli spełnione są określone warunki z tzw. miękką komutacją (bezstratną, występującą przy małych wartościach napięć, prądów oraz ich stromości).
 Elementy pasożytnicze przekształtników takie jak np. indukcyjności doprowadzeń i rozproszeń lub pojemności złącz elementów półprzewodnikowych są przyczyną pogorszenia sprawności, zwiększenia ustępliwości charakterystyk i zwiększania emisji zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez przekształtniki z elementami twardo przełączającymi.
 W celu wyeliminowania wymienionych wad dąży się do minimalizacji wartości pasożytniczych indukcyjności i pojemności. Innym atrakcyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie tych pasożytniczych elementów (jeśli jest to możliwe w danym typie przekształtnika) do budowy obwodów rezonansowych, wspomagających procesy komutacyjne tak, że zamiast komutacji twardej występować będzie komutacja miękka. Obwody rezonansowe będące częścią składową obciążenia mogą być także wykorzystane do wspomagania procesów komutacyjnych.
 Aby mogła zaistnieć komutacja miękka łączniki półprzewodnikowe przełączać powinny w ściśle określonych warunkach. W tym celu elementy w pełni sterowane wyposaża się w dodatkowe układy sterowania, których zadaniem jest kontrolowanie tych warunków.
 Wyposażenie łącznika w pełni sterowanego np. IGBT w dodatkowy elektroniczny układ sterujący umożliwiło konstrukcję elementu o charakterystykach zbliżonych do charakterystyk tyrystora, lecz o czasach wyłączania tq rzędu ułamka ms. Element taki nazwano łącznikiem wyłączającym przy zerowym prądzie (Zero Current Switch, ZCS). Stosując inną strategię sterowania elementu w pełni sterowanego uzyskać można łącznik załączający przy zerowym napięciu (Zero Voltage Switch, ZVS). Ma on charakterystykę pradowo-napięciową dualną w stosunku do tyrystora i zwany był także tyrystorem dualnym. Straty podczas procesów komutacyjnych są w tym przypadku tak małe, że łączniki ZVS pracować mogą z częstotliwościami od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kHz w przekształtnikach o mocach od kilku do kilkudziesięciu  kW. Przekształtniki z obwodami rezonansowymi oraz miękko przełączającymi łącznikami stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. 
 Dalsza część artykułu dotyczyć będzie układów, o strukturze falownika napięcia z wyjściowym, szeregowym obwodem rezonansowym, których konstrukcje powstały w firmie Energoelektronika. Są to [1]:
- falowniki rezonansowe w zastosowaniu do powierzchniowej obróbki (aktywacji) tworzyw sztucznych,
- falowniki rezonansowe w zastosowaniu do elektrostatycznego:
 - pokrywania proszkiem,
 -  oddzielania ścinków metali (także nieferromagnetycznych) od  tworzyw sztucznych, 
- przekształtniki DC/DC z falownikiem rezonansowym w układach zasilaczy z transformatorem o nieruchomej lub o ruchomej części wtórnej.

Falowniki rezonansowe w zastosowaniu do powierzchniowej obróbki (aktywacji) tworzyw sztucznych
 W wielu dziedzinach zastosowania polimerów, a szczególnie w dziedzinie opakowań z folii istotne znaczenie mają procesy klejenia, laminowania i drukowania. Uzyskiwana przyczepność klejów i farb jest często niewystarczająca i powoduje rozwarstwianie się połączeń klejonych i laminatów oraz nietrwałość nadruków. W celu poprawy przyczepności stosuje się modyfikację powierzchni polimerów poprzez aktywację. Najbardziej powszechną metodą aktywacji jest metoda wykorzystująca oddziaływanie wyładowań niezupełnych na warstwę polimeru. Zmiany właściwości adhezyjnych zachodzą pod wpływem bombardowania powierzchni przez zjonizowane cząsteczki plazmy. Miarą stopnia przygotowania powierzchni jest napięcie  powierzchniowe. Wartość jego po aktywacji nie powinna być mniejsza niż 35mN/m. Dla uzyskania tego poziomu napięcia powierzchniowego należy doprowadzić do powierzchni tworzywa strumień energii rzędu 0,65-1,3kJ/m2 .
 Konstrukcja aktywatora [1...5] folii polietylenowej przedstawiona została na rysunku 1. Główne elementy aktywatora to: falownik napięcia 1, transformator wysokiego napięcia 2 oraz zespół elektrod wyładowczych. Wyładowania występują miedzy elektrodą walcową (obrotową) 3 i prętową (nieruchomą) 4. Parametry aktywatorów mieszczą się ma ogół w przedziale: moc - 0.5...10 kVA, częstotliwość - 5...50 kHz, napięcie na elektrodach - 4...20 kV. Elektrody wyładowcze wraz z dwoma warstwami dielektryka (silikon oraz powietrze) tworzą zespół kondensatorów C1 (silikon) i C2 (powietrze).  Trzecią warstwą dielektryka jest aktywowana folia. Jest ona dużo cieńsza od pozostałych warstw dielektryka a pojemność z nią związana może być pominięta.
 Pojemności elektrod oraz indukcyjności rozproszenia transformatora stanowią obwód rezonansowy, który można wykorzystać do wspomagania procesów komutacyjnych w falowniku. Przy pominięciu indukcyjności głównej transformatora indukcyjność obwodu rezonansowego wynosi Lr=Lr1+L(sigma)1+L(sigma)2' gdzie: L(sigma)1, L(sigma)2' - indukcyjności rozproszeń uzwojeń transformatora (przy sprowadzeniu L(sigma)2 na stronę pierwotną). Dodatkowy dławik Lr1 umożliwia dopasowanie częstotliwości drgań własnych oraz impedancji obwodu rezonansowego do założonego zakresu częstotliwości pracy i założonej mocy wyjściowej.


Rys. 1. Aktywator powierzchni tworzywa sztucznego: a)  schemat obwodu głównego falownika z transformatorem i zespołem elektrod, b) schemat zastępczy i charakterystyka obciążenia nieliniowego, c) generatory aktywatora (prod. Energoelektronika), d) komory wyładowcze do aktywacji folii oraz rur (prod. Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników "Metalchem" w Toruniu)

Na rysunkach 1a i 1b przedstawiono schematy zastępcze i uproszczoną charakterystykę prądowo - napięciową wyładowania snopiącego w powietrzu. Wartość napięcia Up (rys. 1b), przy którym rozpoczyna się wyładowanie snopiące jest funkcją kształtu elektrod oraz iloczynu ciśnienia i odległości między elektrodami. 
 Regulacja mocy procesu aktywacji odbywać się może w następujący sposób [2]: - przez modulację szerokości impulsów (PWM, przy stałym napięciu zasilającym falownik), - przez zmianę częstotliwości wyjściowej falownika (PFM, przy stałym napięciu zasilającym, rys. 2a, 2b), - przez zmianę wartości napięcia na wejściu falownika (PAM, rys2.a), - przez modulację PDM (przy stałym napięciu zasilającym), - przez kombinacje wyżej wymienionych metod.
 Regulacja mocy poprzez modulację PWM wiąże się ze stratami wywołanymi twardą komutacją. Na uwagę zasługują więc metody PFM, PAM i PDM lub kombinacje tych metod, gwarantujące komutację miękką. Regulacja mocy metodą PAM wymaga jednak dodatkowego sterowanego przekształtnika wejściowego.

Fig. 2. Przykładowe charakterystyki mocy, napięć i prądów w funkcji częstotliwości przełączeń: a) moc wyładowań, b) moc wyładowań, prąd tranzystora w chwili komutacji i amplituda prądu falownika przy napięciu zasilającym falownik Udc = 300 V;
frmin, frmax - częstotliwości graniczne, między którymi możliwa jest synchronizacja fali napięcia i prądu wyjściowego falownika, fsgr1fsgr2  - częstotliwości graniczne, między którymi występują wyładowania snopiące, Ikom - prąd tranzystora podczas komutacji, fsyn - częstotliwość, przy której następuje synchronizacja fali napięcia i prądu wyjściowego falownika, IFal_m - amplituda prądu tranzystorów falownika, P - moc procesu aktywacji,  

Przy pracy z częstotliwością zbliżoną do fsyn do obciążenia dociera maksymalna moc (rys.2b).  Regulacja mocy poprzez modulację PFM odbywać się powinna przy częstotliwościach wyższych od fsyn. Wówczas stworzone zostają warunki do pracy tranzystorów jako łączników ZVS a transformator nie nasyci się. Obwód główny generatora aktywatora jest stosunkowo prosty z uwagi na nieregulowane napięcie obwodu DC.

Regulacja mocy poprzez modulację PDM polega na przesyłaniu mocy maksymalnej z regulowanym wypełnieniem [2...5]. Zapewnia ona równomierność wyładowań w szerokim zakresie regulacji mocy. Dla maksymalnego wykorzystania elementów (minimalny prąd tranzystorów  w stosunku do przenoszonej mocy) układ powinien pracować z częstotliwością bliską fsyn. Odcięcie dopływu mocy (rys.3a) realizowane jest poprzez wyłączenie wszystkich tranzystorów albo załączenie dwóch tranzystorów dolnych (lub górnych) mostka. Obwód główny falownika jest prosty z uwagi na nieregulowane napięcie obwodu DC. Układ sterowania [2, 5] jest natomiast stosunkowo skomplikowany. Powinien on zapewnić nie nasycanie się transformatora niezależnie od długości "paczki" impulsów mocy.
 Autor opracował nową metodę [4, 6], będącą połączeniem metody modulacji PDM i PFM. Nowa metoda różni się od opisanych wcześniej [5] tym, że praca falownika nie jest zatrzymywana lecz w przedziałach czasu, w których moc ma być zmniejszona następuje impulsowe, okresowe zwiększenie częstotliwości przełączeń. Układ sterowania jest prosty i nie wymaga tak rozbudowanych algorytmów jak dla typowego PDM. Zakres zmian częstotliwości ogranicza od góry i od dołu założona moc wyładowań zgodnie z charakterystykami na rysunku 2a i 2b. Ograniczając moc maksymalną, można się zabezpieczyć przed wystąpieniem wyładowania łukowego. Zwiększenie częstotliwości powyżej fsgr2  powoduje całkowity brak wyładowań.


Fig.3. Przykładowe przebiegi prądu i napięcia wyjściowego falownika: a) prądu dla modulacji PDM, b) prądu dla modulacji PDM-PFM (nowy sposób sterowania), c) prądu i napięcia w rozciągniętej skali czasu, dla przedziału czasu, w którym następuje transfer energii

Wszystkie z wymienionych wyżej sposobów sterowania mocą procesu aktywacji zostały opracowane i zbadane przez autora, przy czym:
- układy z regulacją metodą PAM produkowane były jako układ przemysłowe o mocy do 8 kW i zakresie regulacji mocy ok. 20...100%PN,
- układ z regulacją PDM był prototypem o mocy do 1 kW i zakresie regulacji mocy ok. 1...100%PN,   przy bardzo równomiernym rozłożeniu wyładowań,
- układy z regulacją PFM  produkowane są obecnie jako układy przemysłowe o mocy do 8kW i zakresie regulacji mocy ok. 15...100%PN,
- układy z regulacją PDM-PFM z nowym algorytmem sterowania produkowane są obecnie jako układy przemysłowe o mocy do 8kW i zakresie regulacji mocy ok. 5...100%PN,  przy bardzo równomiernym rozłożeniu wyładowań.

Falowniki rezonansowe z powielaczami napięcia
 W falownikach z powielaczami napięcia obwód rezonansowy tworzony jest przez indukcyjności rozproszenia transformatora wysokiego napięcia oraz przełączane łącznikami diodowymi kondensatory powielacza.
 Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat elektryczny opracowanego przez autora układu przekształtnika z falownikiem i powielaczem [7].   Przedstawiony układ jest układem małej mocy - od kilkudziesięciu do kilkuset watów i zastosowany został w urządzeniach do elektrostatycznego, bezpyłowego pokrywania proszkiem oraz w urządzeniu do elektrostatycznej segregacji ścinków metalu i tworzywa.
 Na schemacie wyróżnić można następujące bloki funkcjonalne: przetwornica AC/DC, regulator impulsowy napięcia stałego, falownik, transformator wysokiego napięcia i wysokiej częstotliwości,  powielacz oraz elektrody wyładowcze.


Rys.4. Schemat blokowy układu przekształtnikowego z falownikiem i powielaczem napięcia

Na rysunku 5 przedstawiony został schemat zastępczy obwodu głównego falownika z powielaczem oraz przebiegi napięcia i prądu wyjściowego falownika przy różnych częstotliwościach pracy i różnych wartościach prądu wyjściowego powielacza. Dla przypadku z rysunku 5e charakterystyka prądowo-napięciowa układu wykazuje największą sztywność [7] a tranzystory mogą pracować z komutacją miękką ZVS i (prawie) ZCS jednocześnie.


Rys. 5. Schemat zastępczy obwodu złożonego z falownika, transformatora i powielacza (a)  oraz przebiegi napięcia i prądu wyjściowego falownika w różnych warunkach pracy (b)...(f)

Urządzenia do bezpyłowego pokrywania proszkiem znajdują zastosowanie w procesach malowania oraz w przemyśle kablowym w procesie talkowania przewodów. Zasadniczą częścią talkownicy (rys. 6) jest komora, w której odbywa się pokrywanie proszkiem przeciąganego przewodu. Powietrze krąży w obiegu wewnętrznym i jest podgrzewane. Na przedniej ścianie komory znajduje się pistolet proszkowy. Generator wysokiej częstotliwości wraz z transformatorem wysokiego napięcia i pistoletem proszkowym stanowi zasadniczą część obwodów elektrycznych talkownicy.


Rys. 6. Urządzenie do talkowania elektrostatycznego stosowane przy produkcji kabli: a) widok, b) zasada działania

Działanie urządzenia do elektrostatycznego oddzielania ścinków metalu (także nieferromagnetycznego) od tworzywa (rys. 7) polega na ładowaniu prądem ulotu mieszaniny obu tych substancji, która następnie opada na obracający się bęben. Podczas gdy ścinki metalu dotykając bębna rozładowują się i spadają, ścinki z tworzywa transportowane są przez bęben dalej a następnie mechanicznie usuwane.


Rys. 7. Urządzenie do elektrostatycznej segregacji ścinków metalu i tworzywa: a) widok fragmentu urządzenia z podajnikiem i komorą wyładowczą (prod. Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników), b) widok przekształtnika zasilającego powielacz (prod. Energoelektronika)

Przekształtniki DC/DC z falownikiem rezonansowym w układach zasilaczy:
 W niniejszym artykule przedstawione zostaną układy przekształtników DC/DC o stałym współczynniku transformacji, wykorzystujące rezonans szeregowy. Transformatory tych układów mają nieruchomą lub  ruchomą część wtórną.
 Schemat ideowy przekształtnika DC/DC (z dodatkowym prostownikiem na wejściu) przedstawiony został na rysunku 8a. Schemat ten dotyczy zarówno układów z nieruchomą [8] oraz z ruchomą [9, 10, 11] częścią wtórną. Rysunek 8b ilustruje schemat zastępczy oraz budowę transformatora o ruchomej części wtórnej. Szeregowy obwód rezonansowy tworzą kondensatory C2 i C4 oraz indukcyjności rozproszenia transformatora L1s i L'2s. Kondensator C3 pełni funkcję bezstratnego układu odciążającego tranzystory, pracujące jako łączniki typu ZVS. W zależności od pojemności kondensatorów filtrów DC (C1a,  C1b, C5) napięcie na wyjściu może być stałe, dobrze odfiltrowane lub tętniące, o kształcie przypominającym wartość bezwzględną funkcji sinus. W przypadku gdy dopuszczalne są tętnienia napięcia wyjściowego URdc, prąd sieci ma kształt sinusoidalny, będący w fazie z napięciem zasilającym [10] (bez stosowania dodatkowych korektorów współczynnika mocy PFC). 
 W układzie z rysunku 8 tranzystory przełączają z częstotliwością kilkudziesięciu kiloherców pracując jednocześnie jako łączniki ZVS i "prawie ZCS". Oznacza to, że straty w tych tranzystorach spowodowane przełączaniem są pomijalne a sprawność układu osiąga wartość nawet 92-97%. Prąd wyłączany przez tranzystory zależy od wartości prądu magnesowania transformatora, a ten z kolei od szerokości szczeliny powietrznej. W układach z transformatorem "klasycznym" (o nieruchomej części wtórnej), bez szczeliny, prąd wyłączany przez tranzystory stanowi zaledwie kilka procent prądu znamionowego przekształtnika (rys. 9d, łączniki "prawie ZCS"). Natomiast w układach z transformatorem o ruchomej części wtórnej prąd wyłączany wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent prądu znamionowego (rys. 11b).
 Moce tych przekształtników DC/DC opracowanych w firmie Energoelektronika są rzędu 1 kW dla układów z transformatorem o ruchomej części wtórnej oraz kilku kW z transformatorem "klasycznym". Przekształtniki z transformatorem "klasycznym" mogą być podzespołami dowolnych układów zasilania prądem stałym. W przypadku zasilania wirujących elementów maszyn połowa rdzenia kubkowego wraz z uzwojeniem pierwotnym transformatora przymocowana jest do nieruchomej części maszyny, natomiast druga połowa rdzenia z uzwojeniem wtórnym przymocowana jest do części ruchomej.


Rys. 8. Układ do bezdotykowego transfery energii elektrycznej o sinusoidalnym prądzie wejściowym i miękko przełączających tranzystorach: a) schemat ideowy, b) schemat zastępczy i budowa transformatora z wirującą częścią wtórną, c) widok przekształtnika

Na rysunkach 9a, 9b przedstawiono przebiegi prądów i napięć w układzie przekształtnika z falownikiem półmostkowym i twardo przełączającymi tranzystorami (t-PP). W układzie tym transformator nie miał szczeliny (wtórna część była nieruchoma).  Wyraźnie widoczne są silne oscylacje a prąd wyłączany przez tranzystor jest równy amplitudzie prądu tego tranzystora.
 Dobranie wartości pojemności kondensatorów C2, i C4 tak, aby częstotliwość rezonansowa obwodu C2, C4, L1s, L'2s była w przybliżeniu równa częstotliwości przełączania (rys. 9c, 9d) powoduje powstanie przekształtnika z falownikiem półmostkowym i miękko przełączającymi tranzystorami (m-PP). W przebiegach nie występują wysokoczęstotliwościowe oscylacje, tranzystory załączają przy zerowej wartości napięcia (ZVS) i wyłączają przy małej wartości prądu ("prawie ZCS").

Wyniki badań układu, w którym zastosowano transformator z wirującą częścią wtórną przedstawione zostały na rysunkach 11 i 12 [10].  Elementy filtrów pojemnościowych (C1a, C1b, C5) dobrano tak, aby stałe czasowe (związane z tymi elementami i rezystancją obciążenia) były dużo większe do okresu drgań szeregowego obwodu rezonansowego i jednocześnie dużo mniejsze od okresu napięcia zasilającego. Gwarantuje to pobór sinusoidalnego prądu z sieci, pod warunkiem rezystancyjnego obciążenia wyjścia układu. Prąd wejściowy zachowa kształt sinusoidalny także przy regulacji mocy, jeśli zastosowany zostanie regulator histerezowy przełączający z częstotliwością niższą od częstotliwości napięcia sieci zasilającej (np. w przypadku urządzeń grzewczych) lub zastosowany zostanie tzw. modulator rezystancji w obwodzie obciążenia.

Wnioski
 W artykule przedstawione zostały przekształtniki z transformatorami, których indukcyjności rozproszeń wykorzystano do budowy obwodów rezonansowych. Również inne elementy pasożytnicze takie jak np. indukcyjności doprowadzeń lub pojemności złącz elementów półprzewodnikowych były wykorzystane przy budowie przekształtników. Wykorzystano też obwody rezonansowe będące częścią składową obciążenia. Powstałe w ten sposób przekształtniki rezonansowe charakteryzowały się lepszymi parametrami niż analogiczne układy nie rezonansowe, z twardo przełączającymi  elementami. Dotyczyło to takich parametrów jak sprawność, ustępliwość charakterystyk, generowanie zaburzeń radioelektrycznych.
 Cechą charakterystyczną przedstawionych układów jest to, że tranzystory falowników pracują z komutacją miękką ZVS i "prawie ZCS" (załączanie przy napięciu bliskim zeru oraz wyłączanie przy małej wartości prądu).
 Nowatorskimi rozwiązaniami przedstawionymi w artykule są: - falowniki aktywatorów tworzyw, w których zastosowano modulację PDM-PFM zapewniającą rozszerzenie zakresu regulacji mocy przy zachowaniu równomierności wyładowań na całej długości elektrod,   układy do elektrostatycznej segregacji wiórów metalowych i plastikowych, - układ do bezdotykowego transferu energii elektrycznej, w którym prąd wejściowy ma kształt sinusoidalny bez dodatkowego układu PFC.

 Linie technologiczne do aktywacji tworzyw oraz do oddzielania ścinków metalu od tworzywa sztucznego, w których zastosowane zostały przekształtniki rezonansowe firmy Energoelektronika budowane są przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

LITERATURA
[1]  Mućko J.: Wybrane zastosowania technologiczne falowników rezonansowych,   Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2009, str. 273-278
[2] Mućko J.: Aktywator folii z falownikiem rezonansowym - właściwości, metody i układy sterowania, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11 (2005), 42-49
[3]  Mućko J., Corona Treatment System with Resonant Inverter - Selected Proprieties, 13th Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2008, Poznań, (2008),  Paper No 511, 1339-1343
[4]  Mućko J.: New control methods of a series-resonant inverter for purpose of corona surface treatment,   Przegląd Elektrotechniczny, nr 4 (2008), 10-13
[5] Liu Y., He X.: A Series Resonant Inverter System with PDM and PFM hybrid Control for Plastic Film Surface Treatment, IEEE Industry Applications Conference, IAS 2005, 1700.. 170
[6]  Mućko J.: Sposób sterowania falownikiem  rezonansowym w zastosowaniu aktywatora folii  -  Zgłoszenie patentu nr. P384865 z dn. 07.04.2008 
[7]   Mućko J.: Szeregowy falownik rezonansowy z układem powielacza napięcia, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  "Postępy w elektrotechnice stosowanej" PES-6, Kościelisko, (2007), 13-16
[8]  Mućko J., Langer H. G., Bendien J. Ch.:"A novel resonant  dc to dc converter with high power density and high efficiency",       3-rd European Conference on Power Electronics and Applications,  Aachen, (1989), 1467 1471  
[9] Moradewicz A., Kazmierkowski M. P.: FPGA Based Control of Series Resonant Converter for Contactless Power Supply, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE (2008), 245-250
[10] Mućko J.: Układ do bezdotykowego transferu energii elektrycznej o sinusoidalnym prądzie wejściowym i miękko przełączających tranzystorach, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-7, Kościelisko, (2009)
[11]    Ying W., Luguang Y., Shangang X.: Modeling and Performance Analysis of the New Contactless Power Supply System, Eighth International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS, Vol.3, (2005), 1983-1987.

Autor: dr inż. Jan Mućko, Energoelektronika dr inż. Jan Mućko, ul. Lawinowa 8/8, 85-794 Bydgoszcz, E-mail:janmu@wp.pl;

Źródło: Jan MUĆKO
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl