Dziś jest poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
8 czerwiec 2010.

Budowa hybrydowej semantyczno-rastrowej reprezentacji otoczenia robota mobilnego na podstawie wskazań dalmierza laserowego 3D.

W artykule przedstawiono metodę budowy hybrydowej rastrowo-obiektowej mapy otoczenia mobilnego na podstawie wskazań skanera laserowego 3D. Chmura punktów jest zapisywana w postaci zbioru wektorów normalnych. Składowe wektora są reprezentowane jako składowe RGB. Przeprowadzana jest segmentacja obrazu, a następnie dokonuje się klasyfikacji semantycznej. W procesie klasyfikacji wykorzystuje się cechy Haara oraz systemy regułowe. Każdy wykryty obiekt jest przypisywany do pewnej komórki mapy rastrowej. Mapa utworzona w ten sposób może być następnie wykorzystana w algorytmie nawigacyjnym - ułatwia współpracę robot-człowiek oraz planowanie trasy. Metoda jest kontynuacją algorytmu opisanego w artykule pt." Segmentacja danych otrzymanych z dalmierza laserowego 3D".

1. Wstęp

W robotyce mobilnej coraz więcej uwagi poświęca się tworzeniu robotów usługowych, które bezpośrednio komunikują się z człowiekiem. Aby komunikacja była możliwa bardzo istotny jest sposób reprezentacji otoczenia. W literaturze najczęściej opisywane są algorytmy tworzenia metrycznych rastrowych lub wektorowych map 2D[1, 2]. Reprezentacja 2D jest jednak niewystarczająca w sytuacji, gdy robot przemieszcza się na zewnątrz budynków lub pomieszczeniach, w których przeszkody występują na różnej wysokości. Coraz częściej rozwijane są systemy, w których tworzone są mapy 3D. Najczęściej opisywane sposoby zapisu reprezentacji 3D to: 
- chmura punktów [3] - w metodzie tej zapisywane są wszystkie punkty pomiarowe,
- reprezentacja 2.5D [4] - mapa rastrowa, w której dla każdej komórki zapisywana jest maksymalna obserwowana wysokość, 
- siatka trójkątów [5] - reprezentacja powszechnie stosowana
w grafice komputerowej, w której powierzchnie są opisywane za pomocą zbioru trójkątów,
- woksele [6] - trójwymiarowe komórki mapy rastrowej,
- mapy wielowarstwowe[7] są uogólnieniem map 2.5D,
- mapy semantyczne[8] - wykrytym przeszkodom przypisuje się etykiety określające znaczenie semantyczne.
Wadami reprezentacji za pomocą chmury punktów, siatki trójkątów i wokseli jest to, że wymagana jest duża pojemność pamięci. Reprezentacja 2.5D jest bardzo efektywnym sposobem zapisu postaci otoczenia, ale nie możemy reprezentować obiektów umieszczonych jeden nad drugim np. podłogi i wiszącej na dużej wysokości szafek. Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie reprezentacji wielowarstwowej, w której do każdej komórki mapy rastrowej 2D przypisywana jest lista "prostopadłościanów", które opisują przeszkody znajdujące się na różnej wysokości. Zaletą tego typu reprezentacji jest mała zajętość pamięci, takie mapy są wygodne w planowaniu trasy, ale nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w systemach interakcji człowiek-robot. Wiele prac z dziedziny robotyki jest poświęconych tworzeniu map semantycznych tzw. map obiektów. W większości zakłada się, że robot przemieszcza się we wnętrzu pomieszczenia, w którym większość obiektów możemy opisywać za pomocą fragmentów płaszczyzn [9]. W [10] przedstawiono system, w którym na podstawie danych ze stereowizji określane jest położenie ścian i podłogi w obserwowanym pomieszczeniu. W artykule [11] opisano metodę,
w której klasyfikowane są dane uzyskane ze skanera laserowego 3D i przypisywane są etykiety: ściana, podłoga, sufit, drzwi. Wadą map semantycznych jest jednak to, że mogą być wykorzystane
w procesie planowania trasy dopiero po zapisaniu w postaci map np. 2.5D. Biorąc pod uwagę zalety i wady wszystkich wymienionych powyżej metod reprezentacji autorzy artykułu zdecydowali się na zapisywanie otoczenia robota w postaci mapy hybrydowej: rastrowo - obiektowej. Ten sposób zapisu możemy traktować jako uogólnienie map wielowarstwowych. Otoczenie robota jest dzielone na podobszary (klatki 2D), a następnie do każdego podobszaru przypisywana jest lista obiektów. Do każdego obiektu przypisywana jest etykieta semantyczna oraz informacja metryczna.
W obecnej wersji systemu obiekty są opisywane przez podanie opisu krawędzi. Algorytm składa się z następujących etapów:
1. zebranie danych pomiarowych,
2. zapamiętanie danych w postaci kolorowego obrazu,
3. segmentacja obrazu,
4. klasyfikacja,
5. aktualizacja mapy.
Sposób zbierania danych pomiarowych oraz segmentacji chmury punktów został opisany w artykule [16] W tym opracowaniu jest opisana metoda klasyfikacji obszarów i tworzenia mapy.
Po przeprowadzaniu opisanej segmentacji danych trójwymiarowych obszary są klasyfikowane. Zastosowano trzy rodzaje klasyfikatorów: 
* system regułowy, analizujący cechy geometryczne, 
* system uczony pod nadzorem,
* system regułowy, analizujący teksturę obrazu i cechy geome-tryczne.

2. Klasyfikator regułowy

W otoczeniu typu wnętrze pomieszczenia, duża część chmury punktów należy do płaszczyzn dominujących - ścian, podłogi, sufitu. Obszary te są klasyfikowane przy pomocy systemu regułowego. Cechy które są uwzględniane w algorytmie to: szerokość obszaru, wysokość obszaru, położenie, relacja z innymi obszarami. W omawianym algorytmie zdefiniowano następujące reguły: 
- podłoga - obszar poziomy (opisywany przez wartości: (128, 128, 255) ), o wartościach z - 0.
- sufit - najwyżej położony obszar poziomy (wartości RGB=(128, 128, 0) ).
- ściana - obszar pionowy opisywany przez parę wartości (hs. ws), gdzie hs jest wysokością obszaru, a ws - szerokością, dodatkowo spełnione są warunki:
hs >0.9dist(podłoga, sufit) i wf > w,
gdzie dist(podłoga, sufit) jest odległością między podłogą, a su-fitem, w jest parametrem, w prowadzonych eksperymentach przyjęto w = 2 m.
- drzwi - obszar pionowy, sąsiadujący ze ścianą, opisywany przez parametry: (hd. ,wd), hd - wysokość obszaru a wd - szerokość. Przyjmujemy, że hd = 2 m, wd = 0,8 m
Ponieważ zwykle obraz dużych powierzchni składa się z wielu punktów pomiarowych, aby skrócić czas obliczeń określane są kontury fragmentów obrazu, a następnie obliczane są wartości wymienionych powyżej parametrów uwzględniając jedynie piksele należące do wykrytych krawędzi. Na rys. 1 przedstawiono kontury obszarów sceny przedstawionej na rys. 2 artykułu pt. "Segmentacja danych otrzymanych z dalmierza laserowego 3D".
Na rys. 2 przedstawiono wynik klasyfikacji obszarów. Widocz-na jest ściana, drzwi, sufit, obszary nie zaklasyfikowane zaznaczono kolorem żółtym.

3. Cechy Haara

Przekształcenie pomiarów z lasera w obraz RGB daje możliwość wykorzystania standardowych metod przetwarzania i analizy obrazów w odniesieniu do danych reprezentujących odległość do przeszkód. W niniejszej pracy prezentujemy jak wykorzystać tzw. klasyfikator cech Haara do rozpoznawania i klasyfikacji określonej klasy obiektów. Użyto algorytmów zaimplementowanych
w bibliotece OpenCV, zaproponowanych w pracach [11] dla podstawowych cech Haara i [12] dla zestawu obróconych cech. Po wytrenowaniu klasyfikatora do rozpoznawania określonych obiektów, możliwa jest bardzo szybka klasyfikacja dla zebranych pomiarów. Dzięki temu omawiana metoda może mieć praktyczne zastosowania w systemach klasyfikacji działających w czasie rzeczywistym. Ponadto dzięki natychmiastowo dostępnej informacji o geometrycznych rozmiarach rozpoznanych obiektów możli-wa jest dodatkowa weryfikacja takich obiektów i odrzucenie fałszywie rozpoznanych obszarów (ang. false positives). Przykładowo, jeśli klasyfikator rozpoznaje obiekt typu "umywalka", wiadomo, że rozmiary rzeczywiste powinny leżeć w określonym zakresie.


Rys. 1.  Wykryte krawędzie obszarów przedstawionych na rys. 6 pracy [16]
Fig. 1.  Contours of polygons formed by edge-detection method applied for each area shown in Fig. 6 presented in [16]


Rys. 2.  Wynik klasyfikacji. Widoczne są drzwi (czerwone), ściana (szara), sufit (zielony)
Fig. 2.  3D scene with areas labeled by the rule base classification system

Obrazy wygenerowane z pomiarów z lasera mają oczywiście nieco inne właściwości niż zwykłe obrazy z kamery wizyjnej. Przykładowo iluminacja i zmiany oświetlenia nie mają tu żadnego wpływu na obraz końcowy - zarówno w jasnym świetle z dużą ilością cieni, jak i w ciemnościach będzie on taki sam. Z drugiej strony, na skutek przemieszczania się robota mobilnego niektóre składowe obrazu mogą ulegać zmianie - zależne jest to od zastosowanego modelu barw i metody mapowania normalnych na kolory. W przypadku analizy cech Haara nie ma to zasadniczego znaczenia, gdyż rozpatrywane obrazy i tak najpierw przekształcane są na odcienie szarości.
Przeprowadzone badania wykazały, że pewne metody konwersji normalnych na kolory dają lepsze wyniki w rozpoznawaniu obiektów za pomocą cech Haara niż inne: np. użycie wartości bezwzględnych składowych normalnych |nx|, |ny|, |nz| zamiast nx, ny, nz, i zamiana ich na RGB. W takim przypadku wszystkie powierzchnie równoległe do osi patrzenia robota, w szczególności sufit i podłoga, będą niebieskie. Z drugiej strony wszystkie powierzchnie prostopadłe do robota, takie jak ściany, będą miały niebieską składową równą zeru. Ponadto ściany biegnące wzdłuż osi patrzenia robota będą zawsze czerwone.
Pierwszym etapem przy budowie klasyfikatora cech Haara jest wytrenowanie go w celu detekcji określonych obiektów. W niniejszej pracy pokazujemy przykłady jak wykrywać obiekty typu "umywalka" i "schody" widziane z perspektywy robota mobilnego. Aby wytrenować klasyfikator niezbędny jest duży zbiór obrazów-próbek zawierających rozpoznawany obiekt ("pozytywne")
i obrazów nie zawierających takiego obiektu ("negatywne"). Wszystkie takie obrazy powinny mieć jednakowy rozmiar, tutaj używamy 20x20. Jako zbiór "negatywnych" używamy wycinki
z dużej losowej próby obrazów, przy czym żaden wycinek nie reprezentuje rozpoznawanego obiektu (czyli "umywalek" lub "schodów" w tym przypadku). W celu otrzymania zbioru "pozytywnych" próbek reprezentujących np. "umywalkę" branych jest kilka obrazów z różnymi umywalkami, następnie poddawane są one całej serii różnych przekształceń takich jak obroty wokół trzech osi czy losowej zmianie jasności i nanoszone na losowe tło. Na skutek tych przekształceń otrzymywany jest duży zbiór tysiąca próbek pozytywnych wykorzystywanych dalej do treningu klasyfikatora.


Rys. 3.  Wynik klasyfikacji - rozpoznawanie schodów. Z lewej strony znajdują się przykłady uczące, z prawej wynik klasyfikacji
Fig. 3.  Classification results - stairs recognition. Patterns on the left, results of classification on the rightRys. 4.  Wynik klasyfikacji - rozpoznawanie umywalki. Z lewej strony znajdują się przykłady uczące, z prawej wynik klasyfikacji
Fig. 4.  Classification results ? washbasin recognition. Patterns on the left, results of classification on the right

Po zakończeniu procesu trenowania, klasyfikator można zastosować do dowolnie wybranego fragmentu obrazu wygenerowanego na podstawie nowych pomiarów z lasera. Statystyczne właściwości fragmentu wykorzystywane są w kaskadowym klasyfikatorze i jeśli wszystkie fazy klasyfikacji zakończą się pozytywnie, oznaczać to będzie, że wskazany fragment zawiera obraz rozpoznawanego obiektu. Analiza fragmentu obrazu jest bardzo szybka, więc może być zastosowana do wielu różnych regionów o różnych rozmiarach w celu przeszukania całego obrazu. Rys. 3 i 4 pokazują testowe wyniki takiej analizy dla klasyfikatorów wytrenowanych na rozpoznawanie obiektu "umywalka" i "schody". Do testowania oczywiście nie są wykorzystywane obrazy zawierające obiekty wykorzystane już wcześniej do treningu.
Obszary oznaczane jako zawierające wyszukiwany obiekt przez klasyfikator cech Haara są w dalszych etapach użyte do klasyfikacji semantycznej i tworzenia mapy semantycznej. Oczywiście
w takim podejściu każdy obiekt wymagający rozpoznania musi mieć swój własny, wytrenowany klasyfikator cech Haara.
W bardziej złożonym podejściu planuje się dodatkowo wykorzystanie w klasyfikacji klasycznych obrazów wizyjnych, tak aby obie metody uzupełniały się.

4. Analiza tekstury

Oprócz testów przeprowadzanych wewnątrz budynku testowano również system przypisywania znaczeń semantycznych obszarom znajdującym się na zewnątrz. Zbudowano system, który umożliwia określenie na podstawie danych sensorycznych rodzaj podłoża, po którym porusza się robot. Wstępne testy umożliwiły przeprowadzenie klasyfikacji obszarów na trzy grupy: chodnik (preferowany obszar przejezdny), trawa (obszar przejezdny, ale nie zalecany) oraz teren niedostępny dla robota. Na rys. 5a przedstawiono zdjęcie otoczenia, na rys. 5b kolorowy obraz utworzony na podstawie wartości wektorów normalnych.
Piksele będące obrazem chodnika mają wartość z (wysokość) oraz barwę bardziej wyrównaną, niż będące obrazem liści. Piksele będące obrazem liści są bardziej zróżnicowane kolorystycznie niż należące do obszarów "ściana budynków", czy "pień".
Informacja o typie powierzchni, po której przemieszcza się robot jest bardzo wygodna w procesie planowania bezkolizyjnej trasy - robot może unikać przemieszczania się po pewnych obszarach np. trawie, ale w sytuacji gdy jest to konieczne może po niej przejechać. Tworząc klasyfikator powierzchni zastosowano analizę tekstury obrazu przy pomocy sieci komórkowych [14].

a)

b)

Rys. 5.  Wektory normalne dla otoczenia znajdującego się na zewnątrz budynków
Fig. 5.  3D Normal vector for the outdoor environment

5. Budowa reprezentacji otoczenia

Otoczenie jest reprezentowane w postaci hybrydowej, rastrowo-semantycznej. Po wykryciu i przyporządkowaniu etykiet obiektów zostają one przypisane do odpowiednich komórek mapy rastrowej.
Idea metody jest przedstawiona na rys. 6.


Rys. 6.  Rastrowo-obiektowa reprezentacja otoczenia
Fig. 6.  Dual grid and object representation of the environment

Z każdym obiektem oprócz znaczenia semantycznego wiążemy pewną wagę z przedziału [0; 1,0], która określa przejezdność danego obszaru. Dla obiektów typu podłoga, chodnik waga wyno-si 1,0, dla obszarów zajętych przez przeszkody waga wynosi 0,0. Taki sposób zapisu sceny z jednej strony umożliwia wydawanie poleceń typu jedź do drzwi, czy jedź wzdłuż ściany. Z drugiej strony wartości wag mogą być wykorzystywane w procesie planowania trasy. Metody planowania trasy umożliwiające uwzględnienie różnego typu podłoża zostały opisane w [15].

6. Podsumowanie

W artykule opisano metodę tworzenia hybrydowej semantyczno-rastrowej mapy otoczenia na podstawie danych pochodzących ze skanera laserowego 3D. Taki sposób zapisu umożliwia stworzenie systemu nawigacyjnego, w którym polecenia będą wydawane w języku naturalnym np. jedź do drzwi, a robot planując trasę uwzględni nie tylko, to czy dany obszar jest zajęty przez przeszkody czy wolny, ale również rodzaj mijanych przeszkód. Pojazd może więc, np. zmniejszać prędkość zbliżając się do drzwi, unikać pewnych obszarów (np. jazdy po trawie). Przedstawione badania będą nadal kontynuowane. Planujemy z jednej strony rozszerzać system klasyfikacji obiektów, wprowadzając większą bazę etykiet. Z drugiej strony chcemy rozwijać system planowania trasy tak, aby robot mógł sprawnie przemieszczać się w środowisku zmieniającym się dynamicznie.

Prowadzone badania są finansowane przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Informatyzacji w ramach grantu nr 4311/B/T02/2007/33.

AUTORZY: Barbara SIEMIĄTKOWSKA, Jacek SZKLARSKI, Michał GNATOWSKI, Arkadiusz ZYCHEWICZ
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN


7. Literatura

[1] Elfes A.: Sonar-based real-world mapping and navigation. IEEE Trans. on Robotics and Automation, pp. 249-265, 1987.
[2] Thrun S., Burgard W., and Fox D.: Probabilistic Robotics. MIT-Press, Cambridge, Masachussets, USA, 2005.
[3] Rusu R., B., Marton Z., C., Blodow N., Dolha M., and Beetz M.: Towords 3d point cloud based object maps for household environment. Journal of Robotics and Autonomous Systems, 56:927-941, 2008.
[4] Gu J., Cao Q., and Huang Y.: Rapid traversability assesment in 2.5d grid based map on rough terrain. Int. Journal of Advanced Robotic Systems, 5(4):389-394, 2008.
[5] Schroeder W., Zarge J., and Lorensen W.: Decimation of triangle meshes. Computer Graphics, pp. 65-70, 1992.
[6] Sakas G. and Hartig J.: Interactive visualization of large scalar voxel fields. In Vizualization, pp. 29-36, 1992.
[7] Triebel R., Pfaff P., and Burgard W.: Multi-level surface maps for outdoor terrain mapping and loop closing. Proc. of IROS, pp. 1 - 2, 2006.
[8] Mozos O. M., Triebel R., Jensfelt P., Rottman A., and Burgard W.: Supervised semantic labeling of places using information extracted from sensor data. Robotics and Autonomous Systems, 5(55): 392 - 402, 2007.
[9] Weingarten J., and Siegwart R.: EKF-based 3D SLAM for structured environment reconstruction. In Proc. of IROS 2005, 2005.
[10] Iocci L., Konolige K., Bajracharya M.: Visually realistic map ping of a planar environment with stereo. Experimental robotics 7, pp. 521-532, 2001.
[11] Intel Corp. Opencv library, 1999-present.
[12] Lienhart R., and Maydt J.: An extended set of Haar-like features for rapid object detection. IEEE ICIP 2002 1:900-903, 2002.
[13] Gonzales R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing. Prentice Hall, 2002.
[14] Siemiątkowska B., Gnatowski M., and Chojecki R.: Cellular neural networks in 3D laser data segmentation. In 9th WSEAS Int. Conf. on NEURAL NETWORKS, pp. 84-88, 2008.
[15] Siemiątkowska B.: Uniwersalna metoda planowania działań robota mobilnego wykorzystująca architekturę uogólnionych sieci komórko-wych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2009.
[16] Siemiątkowska B., Szklarski J., Gnatowski M., Zychiewicz A.: Segmentacja danych otrzymanych z lasera 3D. PAK, 03, 2010.

Źródło: Czasopismo POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA (PAK)
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl