Dziś jest niedziela, 29 marzec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1127 -2.05% 1EUR 4.5246 -1.56% 1GBP 5.0218 +0.34%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
31 marzec 2020
Fluid Power 
więcej
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
16 listopad 2010.

Zmiany w prawie technicznym.

Minęło kilka lat od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polscy dostawcy konkurują oferując swoje produkty (wyroby, usługi i projekty) na rynku europejskim. Tylko dostawcy oferujący produkty najwyższej jakości po dostępnych cenach mogą liczyć na stałych klientów i odnosić sukcesy. Podobnie jak tylko organizacje inteligentne, samouczące się i samo dokształcające, dążące do doskonałości i nastawione na Klienta przetrwają w sytuacji globalizacji gospodarki i stałego wzrostu konkurencji i wymagań klientów.
Aby firma mogła się stale doskonalić musi posiadać świadome i kompetentne, kierownictwo oraz pracowników. Dla osiągnięcia tego celu należy stosować nowoczesne metody zarządzania. Pierwszym krokiem prowadzącym do doskonalenia zarządzania firmą jest wdrożenie i stosowanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami norm serii PN- ISO 9000:2009.

Często posiadanie wdrożonego oraz certyfikowanego systemu zarządzania jest warunkiem uczestnictwa w przetargu bądź podpisaniu kontraktu. Należy podkreślić, że wymagania te są nie tylko stosowane w obszarze dobrowolnym w relacji przedsiębiorstwo-klient, ale także w obszarze regulowanym (obowiązkowym).
Przy ocenie wyrobu na zgodność z dyrektywami w krajach Unii Europejskiej w trzech przypadkach (moduły D, E i H) wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania warunkuje wprowadzenie produktu na rynek.

Nowelizacja ustawy o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 roku to zbliżenie krajowego systemu nie tylko badań i certyfikacji, ale całego systemu oceny zgodności, do wymagań europejskich. Koniecznym warunkiem funkcjonowania przyszłego systemu oceny zgodności w Polsce jest wdrożenie na podstawie ustawy o akredytacji, ocenie zgodności i zmianie niektórych ustaw z 2003 r. (Dz.U. Nr 166) a następnie tekstu jednolitego {Dz.U. 204 z 17 września 2004 roku} do prawa polskiego dyrektyw, przeniesienie unijnych procedur oceny zgodności, tzw. modułów, wraz z całą infrastrukturą jednostek notyfikowanych, transpozycja dyrektyw "horyzontalnych" oraz stworzenie sprawnego systemu nadzoru rynku i przeniesienie do zbioru norm polskich zharmonizowanych norm europejskich co zostało dokonane wykazem norm Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego publikowanych w Monitorach Polskich.

W styczniu 2007r. weszła w życie ustawa z 15 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 249 z 2006r. poz. 1834. Zmieniona ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002r. jest podstawowym aktem prawnym regulującym m.in. zasady wprowadzania do obrotu wyrobów, a w szczególności tych które są objęte oznakowaniem CE.

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. określa m.in.: - podstawowe definicje (rozdz. 1),
- zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów (rozdz. 2),
- procedury i podmioty biorące udział w procesie akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji jednostek (rozdz. 3-5),
- zasady działania systemu kontroli wyrobów i odpowiedzialność karną (rozdz. 6-7).

Dokonana nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności wprowadziła m.in. następujące zmiany:
1. Dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia europejskiej dyrektywy o przyrządach pomiarowych MID - Measuring Instruments Directive 2004/22/WE
2. Podaje zmienioną definicję "wprowadzenia do obrotu" (art., 5) przez, które należy rozumieć:

"Udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji"

Poprzednia wersja tej definicji nie precyzowała kwestii odpłatności za wyrób ani obszaru, na którym jest od udostępniany. Zmieniona definicja wciąż jednak nie obejmuje rynku inwestycyjnego, na którym wyrób nie jest wprowadzany do obrotu, gdyż trafia bezpośrednio do użytkownika. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wytworzenia wyrobu na własny użytek, ponieważ producentem wyrobu jest sam użytkownik. Zapewnienie identycznego (jak w przypadku wprowadzania do obrotu) poziomu bezpieczeństwa wyrobów udostępnianych w ten sposób, wymusiło dodanie do tekstu ustawy definicji "oddania do użytku", przez które należy rozumieć:

"Pierwsze na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodne z przeznaczeniem użycie wyrobu, który nie został wprowadzony do obrotu"

Te dwie definicje pozwalają unikną niepotrzebnych spekulacji dotyczących zakresu stosowania odpowiednich wymagań.
3. Dodaje inne nowe definicje: "producent", "importer", "specyfikacje zharmonizowane", "dystrybutor", "inne wymagania" (art. 5).
4. Używany dotychczas termin "oznakowanie CE" zastępuje terminem "oznakowanie zgodności".
5. Ustawa nakłada teraz obowiązek na producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela przechowywania dokumentacji oraz wyników oceny zgodności przez okres 10 lat. Natomiast jeżeli producent ma swoją siedzibę poza terytorium EOG i nie ustanowił upoważnionego przedstawiciela, wówczas obowiązek przechowywania kopii dokumentacji oraz wyników oceny zgodności spoczywa na importerze wyrobu (art. 13a).
6. W przypadku, gdy wyrób jest przeznaczony do używania lub dystrybucji na terytorium Polski i wymagane jest dołączenie do niego deklaracji zgodności, wówczas ustawa zobowiązuje producenta, jego przedstawiciela jak również importera do przetłumaczenia deklaracji na język polski (art. 8. ust. 2).
7. W rozdziale 6, poświęconym kontroli wyrobów, dokonuje szeregu zmian dostosowujących ustawę m.in. do nowego brzmienia definicji, nowej organizacji wyspecjalizowanych organów nadzoru rynku (np. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamiast Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty - art. 38) itp. W zakresie kontroli ustawa dodaje organom wyspecjalizowanym nowe uprawnienie, które umożliwia wysłanie wyrobu na badania kontrolne bez wcześniejszego badania jego dokumentacji (art. 40h).
8. W rozdziale 7 dotyczącym odpowiedzialności karnej dodaje artykuł, informujący że grzywnie będzie podlegał również ten, kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób (art. 47b).
9. Usunięto maksymalny wymiar kary grzywny (art. 45-47b), który poprzednio wynosił 100 tys. zł.

Przygotowanie infrastruktury systemu autoryzacji w kraju oraz notyfikacji w ramach Unii Europejskiej obejmuje określenie władz notyfikujących i trybu notyfikacji (autoryzacji, desygnacji), praw i obowiązków jednostek notyfikowanych i władz notyfikujących, dostosowanie polskich jednostek notyfikowanych do współpracy w ramach europejskich struktur koordynacyjnych między krajowymi jednostkami notyfikowanymi. Pilnym jest przyspieszanie prac związanych z włączeniem do zbioru Polskich Norm, europejskich norm zharmonizowanych, jako niezbędnego warunku funkcjonowania Dyrektyw "nowego podejścia" w Polsce. Wiąże się to z faktem, że w procedurach wspólnotowych występuje w wielu przypadkach deklaracja producenta, składana na zgodność z europejskimi normami zharmonizowanymi.

Stworzenie skutecznego systemu nadzoru rynku, istniejącego równolegle do systemu notyfikacji i oceny zgodności jest zasadniczym instrumentem wdrożenia nie tylko dyrektyw "Nowego Podejścia", ale także pozostałych Dyrektyw dotyczących jednolitego rynku Unii Europejskiej. W odróżnieniu od jednostek oceny zgodności, które działają przed wprowadzeniem wyrobu na rynek, jednostki nadzoru rynku interweniują po tym fakcie. Celem nadzoru rynku jest zagwarantowanie, że postanowienia Dyrektyw będą respektowane na terenie całej Wspólnoty Europejskiej oraz krajów Stowarzyszonych. Stworzenie skutecznego systemu nadzoru rynku, istniejącego równolegle do systemu notyfikacji i oceny zgodności jest zasadniczym instrumentem wdro żenia nie tylko dyrektyw "Nowego Podejścia", ale także pozostałych Dyrektyw dotyczących jednolitego rynku Unii Europejskiej. W odróżnieniu od jednostek oceny zgodności, które działają przed wprowadzeniem wyrobu na rynek, jednostki nadzoru rynku interweniują po tym fakcie. Celem nadzoru rynku jest zagwarantowanie, że postanowienia Dyrektyw będą respektowane na terenie całej Wspólnoty Europejskiej oraz krajów Stowarzyszonych.

W tej perspektywie, rozwijanie systemu certyfikacji dobrowolnej w Polsce oraz dostosowywanie go do warunków konkurencji w Unii Europejskiej pełni nie mniej istotną rolę, co dostosowywanie prawa w obszarze regulowanym.

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA W UNII EUROPEJSKIEJ ZNAKOWANIE CE

Zastosowanie Dyrektyw
Celem realizowania harmonizacji technicznej pomiędzy krajami zrzeszonymi w ramach Unii Europejskiej w 1985 roku Rada Unii Europejskiej podjęła Uchwałę wprowadzającą wymagania, które dzisiaj wszyscy nazywają "nowym podejściem".

Wprowadzenie
Koncepcja "Nowego Podejścia" do Dyrektyw Europejskich została przyjęta jako sposób na przezwyciężenie niektórych dziedzin legislacji w przygotowaniach do ustanowienia jednolitego Rynku Europejskiego. Nowe Podejście mia ło w swoim zamyśle szereg zasadności, takich jak:
- Ustanowienie w dyrektywach ogólnych " wymagań podstawowych",
- Opracowanie norm w celu pokazania jak te wymagania można zastosować do produktów,
- Normy można wybierać dobrowolnie,
- Dopuszczenie możliwości powszechnego stosowania samo certyfikacji,
Głównym celem zamierzonych dyrektyw było usunięcie barier technicznych w handlu, poprzez zharmonizowanie wymagań technicznych nakładanych na produkty na całą Europę.

Dokumentacja i oznakowanie CE
Tam gdzie produkt powinien być zgodny z więcej niż jedną dyrektywą stosuje się szereg istotnych zasad. Podstawowa zasada to:
1. Producent może zastosować oznakowanie CE i sprzedawać produkt tylko wówczas, gdy produkt ten jest zgodny ze wszystkimi przedmiotowymi dyrektywami. Wystarczy wówczas tylko jeden znak CE.
2. Nie trzeba opracowywać odrębnych "Deklaracji Zgodności" dla każdej dyrektywy - wystarczy jedna deklaracja łączna.
3. Nie ma potrzeby przygotowywania odrębnych Dokumentacji Techniczno- Konstrukcyjnych (ang. Technical Construction File). Wystarczy jedna karta ze wspólną częścią opisującą produkt i przedsiębiorstwo, wraz z oddzielnymi opisami odnoszącymi się do różnych dyrektyw.

CE

Okresy przejściowe. Wprowadzenie do innych Dyrektyw Nowego Podejścia
Według nowej koncepcji dotychczasowe dyrektywy zostały wydane dla następujących produktów, dla wdrożenia dyrektyw w prawie każdego kraju obowiązywał plan terminowy i tak na przykład:
- 2006/95/WE "niskonapięciowa",
- 87/404/ EEC "prostych naczyń ciśnieniowych" zmodyfikowana przez 90/488,
- 88/378/EEC "bezpiecznych zabawek",
- 89/106/EEC "produktów budowlanych", 
- 2004/108/WE "kompatybilności elektromagnetycznej" (EMC) zmodyfikowana od lipca 2007r., 
- 89/686/EEC "wyposażenia ochrony osobistej" zmodyfikowana przez 93/95, 
- 89/392/EEC "bezpieczeństwo maszyn".

Regulacje krajowe
W swoich zamierzeniach, dyrektywy mają na celu zharmonizowanie wymagań technicznych każdego kraju, jednak nadal pozostają w mocy pewne wymagania krajowe. Ważne jest, aby dostawcy byli świadomi tych wymagań. Istnieją trzy ważne przyczyny utrzymania w mocy istniejących wymagań krajowych: 1. Istnieje norma zharmonizowana, ale stosowane normy zawierają pewne "Odchylenia Krajowe". Szereg takich przypadków zachodzi, na przykład, dla dyrektywy niskonapięciowej. Wtedy można korzystać z Procedury Villamoura.
Brak norm zharmonizowanej. 2. Istnieje dyrektywa zharmonizowana, ale znajduje się ona jeszcze w okresie przejściowym. Tam gdzie ma to miejsce, producenci stosują się do tej dyrektywy, nie muszą stosować się do nadal pozostających w mocy odno śnych przepisów krajowych.

Wymagania komercyjne Dyrektywy zapewniają, że poszczególne kraje nie będą mogły tworzyć barier dla wolnego handlu. Z przyczyn komercyjnych, producenci mogą nadal chcieć stosować się do przepisów krajowych.
Tak samo jak klient może preferować produkt o określonym kolorze, wytwórca może preferować określone normy, pod warunkiem jednak, że normy te nie kolidują z dyrektywami przeniesionymi do prawa krajowego
Każda firma powinna stale się doskonali ć oraz powinna posiadać świadome i kompetentne, kierownictwo oraz pracowników. Dla osiągnięcia tego celu nale ży stosować nowoczesne metody zarz ądzania. Pierwszym krokiem prowadz ącym do doskonalenia zarządzania firmą jest wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego dziś z wymaganiami norm serii PN EN ISO 9001:2009. Działając zgodnie z ta normą należy szczególną wagę przykładać do produktu i koniecznej do jego wytwarzania dokumentacji technicznej, uwzględniając w niej takie etapy jak:
1. założenia projektowe,
2. projekt,
3. produkcja,
4. eksploatacja,
5. serwis,
6. utylizacja,
7. produkt prawie tak dobry jak nowy.
Każdy z tych punktów niesie w sobie liczne niespodzianki i tak;
Ad 1. produkując elementy elektryczne należy sporządzić szczegółową specyfikację zwracając uwagę, gdzie nasz element elektryczny będzie miał zastosowanie, gdyż związane to będzie z różnymi Dyrektywami Nowego Podejścia.
Ad 2. na etapie projektu dziś wiemy, że należy spełniać wymagania dyrektywy 2006/95/WE zwanej powszechnie "niskonapięciową" oraz:
- Dyrektywy 2002/95/EC PAR- LAMENTU EUROPEJSKIEGO oraz RADY z dnia 27 stycznia 2003 na temat ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w wyposa żeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS),
- Dyrektywy 2002/96/EC PAR- LAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 27 stycznia 2003 na temat odpadów z wyposa żenia elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
Podane powyżej substancje są szkodliwe dla człowieka i środowiska. Podano obok ryzyko dla zdrowia oraz miejsce, gdzie dane substancje są przykładowo stosowane.
- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 20 z dnia 9 lutego 2009 r. poz. 106. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 24 lutego 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18 i 28 oraz art. 3 i 6, które weszły w życie 1 czerwca 2009 r. Tekst jednolity ustawy o substancjach i preparatach chemicznych opublikowany zosta ł w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2009 r. Nr 152 poz. 1222. Skierowana do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.
Ad 3. wymagania środowiskowe okre ślone w celach Dyrektyw Nowego Podejścia zmierzające do ograniczenia zużycia energii , pracy oraz surowców naturalnych. Wszystko to zmierza do ograniczenia emisji CO2 . W traktacie akcesyjnym ustalono, że dyrektywa 2001/80/WE w okresie przejściowym do koń- ca 2015 roku nie będzie dotyczyła 36 zakładów energetycznych tj. elektrowni, elektrociepłowni, i du żych elektrociepłowni przemysłowych. Uzyskano zgodę na zmniejszenie standardów z 500mg do 200 m/m3 w zakresie emisji tlenków azotu do końca 2016 roku dla 86 kotłów a w zakresie pyłu okres przejściowy trwa do 2017 roku dla ciepłowni komunalnych, Nowe zaostrzone wymagania dotyczą 269 zakładów energetycznych i ciep łowniczych, wynika to z dyrektywy LCP doprecyzowującej definicje źródło spalania dla instniejących instalacji, w myśl której każdym źródłem jest komin w zakładzie.
Ad 4. w eksploatacji nastąpiła zmiana całego szeregu przepisów dotycz ących bezpieczeństwa i higieny pracy. oraz oceny ryzyka włącznie ze zmianą normy dotyczącej oceny ryzyka z dotychczasowej PN EN 1050 : 1999 zastąpionej z dniem 24 czerwca 2008 roku przez PN - EN ISO 14121 - 1: 2007 Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena ryzyka -- Część 1: Zasady
Ad 5. projektowanie wyrobów w ten sposób aby ich czas życia był ściśle powiązany z wymaganiami prawnymi wynikającymi z przepisów dotyczących okresu gwarancji. Ma to związek z ceną wyrobu. Ograniczenie zapasów podzespołów w magazynach producenta, oraz wliczenie do koszt wyrobu kosztów serwisu, co przy nie wykorzystaniu go w okresie gwarancyjnym pozwala producentowi uzyskiwać dodatkowe ograniczenie kosztów a tym samym większy zysk co w warunkach polskich może być przeznaczane na rozwój nowego wyrobu.
Ad 6 i 7 po zakończeniu okresu uzytkowania sprzętu następuje jego likwidacja. Dziś jest to regulowane prawnie, tak aby można było wykorzystać jak nawięcej podzespołów i materiałów ponownie do użytku. W Polsce szczegółowe przepisy na ten temat obowiązuja od 2007 roku.

Wyroby, w których stosowane są części ponownie użyte w wyrobach powoduje że produkt ma dostać taka samagwarancje jak nowy, nabywca musi być poinformowany, że w danym wyrobie zastosowano części z odzysku a okres niezawodności musi być taki sam jak dla wyrobu wyprodukowanych z nowych podzespołów.

Ma to ścisłe powiązanie z systemami zarz ądzania jakością, które uwzględniają w procesach elementy wykorzystywania ponownego części. Najczęściej jest to opisane w postaci osobnej procedury, która precyzyjnie określa zasady użycia takich elementów, zasady znakowania i informowania użytkowania takiego wyrobu. Projektowanie pod kątem ponownego użycia. Cele procesu projektowania obejmują koncepcje projektowania pod katem ponownego użycia, wytyczne projektowe dotyczące ponownego użycia części, modułu lub całego wyrobu. W procesie projektowania należy brać pod uwagę następujące zagadnienia techniczne:
- Projektowanie pod katem kilku generacji wyrobu,
- Modułowość,
- Zdolność do modernizacji,
- Obsługa i dostęp,
- Prostota demontażu,
- Zamienność,
- Wspóldziałanie,
- Podatność na badanie,
- Projektowanie pod kątem odporności na uszkodzenia,
- Możliwość ponownego użycia materiału.

Zadając sobie pytanie, czy należy stosować te rozwiązania musimy sobie powiedzieć, że powyższe podane informacje wynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz konicznego dla każdej firmy prowadzenia rachunku ekonomicznego, z którego wynika, że: Korzyści wynikające z tego dla producenta;
- ograniczenie wydatków na nowe części,
- zgodność z proponowaną legislacją,
- zapewnienie, że nie będzie to miało wpływu na postrzeganie ich jakości przez klienta.

Korzyści wynikające z tego dla klienta;
- otrzymanie wyrobu o jakości odpowiadającej w pełni celowi i oczekiwaniom co do czasu życia,
- świadomość, że stosowane metody są przyjazne dla środowiska i w pełni nadzorowane
Spełnienie tych wymagań prawnych pozwala nam zgodnie z prawem polskim i unijnym umieszczanie na produkcie znaku zgodności
Źródło: Urzadzenia dla energetyki
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl