Dziś jest sobota, 30 maj 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.0031 -0.53% 1EUR 4.4503 +0.54% 1GBP 4.9213 -0.21%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej
75 edycja Seminarium SUR za nami
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
16 czerwiec 2020
Seminarium dla Utrzymania Ruchu - edycja 79 
więcej
9 wrzesień 2020
Seminarium dla Utrzymania Ruchu - edycja 80 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
12 styczeń 2011.

Wykorzystanie surowców wtórnych

W 2001 roku uchwalone zostały przepisy z zakresu gospodarki odpadami, tak aby w pełni dokonać korelacji prawa Polskiego z prawem wspólnotowym Unii Europejskiej. Ich wejście w życie w 2002 roku zapoczątkowało nowy okres w ich gospodarce. W pierwszym okresie skoncentrowano się na opakowaniach, stawiając sobie za cel uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Kolejne lata Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej przyjmował kolejne szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania poszczególnych grup odpadów takich jak zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów oraz baterii i akumulatorów.
Dostawcy wprowadzający produkt do obrotu towarowego musieli dostosować i stosować w życiu zasadę "zanieczyszczający płaci" co zapoczątkowało rozbudowę warunków prawa do rozwoju rynku zagospodarowywania odpadów.
Stosowane metody zagospodarowywania odpadów z czasem są niewystarczające w kontekście wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz wymaganych przez prawo wspólnotowe wzrostów poziomów zbierania oraz odzysku i przetwarzania., dlatego poszukuje się nowych metod zagospodarowania odpadów.
Cała uwaga wspólnoty koncentruje się na tych rodzajach odpadów, dla których w przepisach prawa UE wyznaczono cele w zakresie osiągnięcia poziomów zbierania, odzysku i recyklingu a także redukcji miejsc składowania.. W szczególno ści dotyczą one między innymi wycofanych z eksploatacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zu żytych baterii i akumulatorów.
Poniżej podajemy substancje zakazane z określeniem ryzyka dla zdrowia człowieka oraz przykładowe miejsce, w których możemy je napotkac.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kolejna du ża grupa odpadów, której zagospodarowanie zostało uregulowane odrębnymi przepisami, to odpady powstające ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U Nr 180, poz 1495), wdrążająca dyrektywę UE 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 3003 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L.37 z 13.022003r str. 34 i L. z 31.12.2003r str. 106) weszła w życie z dniem 21 października 2005 roku.
Ustawa określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w celu zmniejszenia ilości powstających z niego odpadów oraz zminimalizowania oddziaływania zawartych w nim substancji na ludzi i środowisko co zostało zapisane w Traktacie Europejskim ponad 50 lat temu dla jej członków. Celem dyrektywy 2002/96/WE oraz ustawy ją wdrażającą jest ograniczenie ilości zużytego sprzętu trafiającego na składowiska oraz zachęcanie do ponownego użytku i odzysku, tak aby ograniczać ilość odpadów. Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" obowiązek sfinansowania systemu zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został nałożona wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ustawa jednocześnie określa szczegółowy sposób postępowania ze zużytym sprzętem na poszczególnych jego zagospodarowywania począwszy od zbierania a skończywszy na jego przetworzeniu Określono również sposób realizacji ustawowych obowiązków w tym miedzy innymi zasady dokonywania przetwarzania odpadów oraz składania sprawozdawczości.

Jeżeli dostawca nie realizuje ustawowych obowiązków wiąże się to koniecznością wpłacania opłaty produktowej

Znak ten umieszczony na produkcie stał się bardzo popularny i wymagany prawem. Oznacza on specjalny sposób postępowania z produktem, który zakończył swój żywot i konieczno ść poddania go utylizacji według określonych przez dostawce reguł.
W dyrektywie 2002/96/WE w dotycz ącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nałożono na państwa członkowskie obowiązek uzyskania poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok oraz określono poziomy odzysku i recyklingu w wysokości:
 • a. dla zużytego sprzętu ujętego w grupie 1 i 10 załącznika 1A do dyrektywy 2002/92/WE:
  • - odzysk co najmniej 80% średniej wagi urządzenia, oraz
  • - ponowne użycie i recykling części składowych, materiału i substancji
  • - co najmniej 75% średniej wagi urządzenia,
 • b. dla WEEE ujętych w grupie 3 i 4 za łącznika 1A:
  • - odzysk co najmniej 75% średniej wagi urządzenia,oraz
  • - ponowne użycie i recykling części składowych, materiału i substancji co najmniej 65% średniej wagi urządzenia,
 • c. dla WEEE ujętych w grupie 2.5,6,7 i 9 załącznika 1A:
  • - odzysk co najmniej 70% średniej wagi urządzenia , oraz
  • - ponowne użycie i recykling części składowych, materiału i substancji co najmniej 50% średniej wagi urządzenia,
 • d. dla gazowych lamp wyładowczych wskaźnik ponownego użycia i recyklingu części składowych, materiału i substancji powinien wynieść co najmniej 80% wagi lamp.

Podane poziomy należało w Polsce osiągnąć do 2008 roku. Tymczasem według danych oficjalnych osiągano, dla:
 • a. Poziom zbierania kg/mieszkańca:
  • - w 2007 roku - 0,27,
  • - w 2008 roku - 0,96,
  • - w 2009 roku - 2,50,
 • b. Poziom odzysku (%) w 2009 roku dla poszczególnych grup przekroczypoziom 80%,,
 • c. Poziom recyklingu(%) dla poszczególnych grup wynosił średnio 80%,

Zużyte baterie i akumulatory

Również dla baterii i akumulatorów opracowano odrębne przepisy dotyczące ich zagospodarowywania.
Dokumentem prawnym jaki obowiązuje na poziomie Unii Europejskiej regulującym kwestie związane z bateriami i akumulatorami to dyrektywa2006/66/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 września 2006 roku w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchwalającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz UE L. 266 z 26.9.2006 str. 1).
Głównym celem dyrektywy 2006/66/ WE jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach, właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, oraz zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach, wymogów dotyczących ich oznakowania oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji na terenie Wspólnoty europejskiej. Przywołana dyrektywa określa obowiązek osiągnięci przez państwa członkowskie poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Poziomy te wynoszą co najmniej 25 oraz 45% i powinny być osiągnięte odpowiednio do dnia 26 września 2012 roku oraz 26 września 2016 roku.
Te wymagania zostały przeniesione do prawa krajowego w drodze ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U Nr 79, poz. 666). Ustawa ta nakłada na wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory przenośne obowiązek osiągnięcia powyższych poziomów.
Dodatkowo zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/66/WE ustawa o bateriach i akumulatorach wprowadza także wymagania dla technologii i instalacji słu żących do ich przetwarzania i recyklingu rodzajów zużytych baterii lub akumulatorów, które powinny charakteryzować się minimalnymi poziomami wydajno ści recyklingu wynoszącymi: 
- w przypadku zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych 65% masy zużytych baterii i akumulatorów, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów,
- w przypadku zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych 75% masy zużytych baterii i akumulatorów w tym recyklingu kadmu w najwyższym technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów,
- w przypadku pozostałych zużytych baterii i akumulatorów 50% masy zu żytych baterii lub akumulatorów.
Podane powyżej poziomy Polska ma osiągnąć do 26 września 2011 roku przy czym dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych obowiązek ten należy spełnić w terminie 3-ech miesięcy od daty wejścia w życie ustawy.
Ustawa realizuje zasadę rozszerzonej odpowiedzialności dostawców za wprowadzone przez nich do obrotu produkty. Dostawca wprowadzający baterie lub akumulatory jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów

PoHS zastąpi RoHS

Na terenie Unii Europejskiej rozpoczęto prace nad wprowadzeniem przepisów zakazujących wykorzystania 18 substancji w produktach. PoHS oznacza Prohibition on Certain Hazardus in Consumer Products.
Swym zakresem w pierwszej kolejności zostaną objęte:
- Obejmie praktycznie wszystkie produkty konsumenckie.,
- PoHs podlegać będą nie tylko urządzenia elektryczne i elektroniczne ale większość produktów powszechnego użytku,,
- Projekt zawiera listę 18 substancji w tym tylko powtarzają się 2 z RoHS (ołów i kadm),
- Inne, które maja być zakazane to;
- arsen,
- TBBPA substancja przeciwpalna w podłożach FR4,
- HBCD substancja przeciwpalna,
- DEHP substancja wykorzystywana w PCV,
- polwinit,
- bisphenol A,
- inne,

Podsumowanie

Unia Europejska przezwały czas prowadzi prace zmierzające do ograniczenia szkodliwości dla człowieka i środowiska. Wprowadzając doobrotu produkt , który podlega Dyrektywom Nowego Podej ścia należy pamiętać o wystawieniu deklaracji zgodności, którego spełnieniem jest umieszczenie na wyrobie znaku CE. W deklaracji zgodności należy umieścić informację o zgodności z Dyrektywą dotyczaca zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzone prace zmierzają do zmiany zakresu obowiązywania PoHS które jest większy niż RoHS, dopuszczalne stężenia są mniejsze i wynoszą nawet 25ppm, PoHS ogranicza stosowanie 18 substancji a nie jak RoHS tylko 6.

Piotr Gondek
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego
Źródło: Urzadzenia dla energetyki
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl