Dziś jest poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
22 czerwiec 2011.

TESTERY PRZEMYSŁOWE PÓŁPRZEWODNIKÓW MOCY

TESTERY PRZEMYSŁOWE PÓŁPRZEWODNIKÓW MOCY

Firma DACPOL SERVICE jest producentem testerów głównie dla przemysłu elektrotechnicznego. W ciągu ostatnich 10 lat opracowała ponad 20 unikalnych konstrukcji testerów do pomiarów parametrów następujących podzespołów:
- półprzewodniki mocy;
- styczniki i wyłączniki mocy;
- warystory;
- bezpieczniki.

Odbiorcami tego typu testerów są producenci wyżej wymienionych komponentów. Wszystkie testery konstruowane są według indywidualnych wymagań klientów.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem dwóch przykładowych testerów do pomiaru parametrów diod i tyrystorów, które powstały z inspiracji firm produkujących elementy półprzewodnikowe.

Tester URRM/UDRM; UTM/UFM; du/dt

W procesie produkcji diod i tyrystorów mocy mierzone są parametry struktur oraz parametry gotowych elementów. Do pomiaru parametrów wykorzystywane są testery przemysłowe współpracujące z dołączanymi z zewnątrz prasami zapewniającymi wymaganą siłę ściskającą badany element.
Tester ten przeznaczony jest do kontroli końcowej parametrów gotowych diod i tyrystorów mocy przed ich zapakowaniem i wysyłką do klienta.

Rys. 1. Tester URRM/UDRM; UTM/UFM; du/dt

Tester sprawdza następujące parametry:
1. klasę napięciową - półfala napięcia sinusoidalnego o amplitudzie w zakresie 200V÷8000V.
2. napięcie przewodzenia - wymuszenie półfalą prądu sinusoidalnego o amplitudzie do 5000A.
3. odporność tyrystorów na efekt du/dt - liniowo narastający przebieg napięcia o stromości narastania od 500V/µs ÷ 4000V/µs.
Napięcie i prąd probierczy nastawiane są z tolerancją 1%. Pomiary wykonywane są za pomocą komputera wyposażonego w karty pomiarowe współpracujące z bocznikami bezindukcyjnymi, hallotronowymi przetwornikami napięcia i prądu oraz pojemnościową sondą napięcia WN do pomiaru przebiegu du/dt.

Napięcie i prąd probierczy nastawiane są z tolerancją 1%. Pomiary wykonywane są za pomocą komputera wyposażonego w karty pomiarowe współpracujące z bocznikami bezindukcyjnymi, hallotronowymi przetwornikami napięcia i prądu oraz pojemnościową sondą napięcia WN do pomiaru przebiegu du/dt.

Badany element umieszczany jest w dołączanej z zewnątrz do testera prasie. Tester automatycznie nastawia warunki wykonywania prób na podstawie:
- parametrów otrzymanych z nadrzędnego komputera linii pomiarowej
- kodu kreskowego odczytanego za pomocą czytnika
- parametrów prób wprowadzonych ręcznie przez operatora.

Operator obsługuje tester korzystając z ekranu dotykowego komputera, klawiatury, myszy oraz przycisków sterujących i lampek sygnalizujących. W trakcie badań czynności operatora ograniczone są jedynie do wymiany badanych elementów w prasie.

Tester dokonuje automatycznej oceny uzyskanych wyników na podstawie kryteriów oceny umieszczonych w pamięci komputera. Wyniki poszczególnych badań wyświetlane są na ekranie komputera w postaci cyfrowej i wykresu mierzonego parametru w funkcji czasu. Wynik końcowy badania wyświetlane jest za pomocą lampek TEST PASS lub TEST FAILURE.
Oprogramowanie komputera testera obejmuje również wspomaganie prac serwisowych w zakresie diagnostyki i indywidualnego sterowania podzespołami testera.

Tester do pomiaru ładunku przejściowego Qrr

Tester ten umożliwia pomiar ładunku przejściowego Qrr zarówno struktur jak i gotowych diod i tyrystorów mocy. Badana struktura lub gotowy element umieszczane są w dołączanej z zewnątrz do testera prasie.

Rys.2. Tester do pomiaru Qrr


Rys.3. Metody pomiaru Qrr

Tester wytwarza impuls prądu probierczego o kształcie trapezu z niezależną regulacją stromości narastania czoła, wartości maksymalnej i jej czasu trwania oraz stromości opadania.  Ładunek Qrr obliczany jest przez komputer trzema metodami na podstawie przebiegu prądu wstecznego w badanym elemencie.

Tester umożliwia pomiar ładunku Qrr prądem o wartościach do 5000A i czasie trwania do 2000µs. Maksymalna wartość prądu wstecznego Ir mierzona przez tester wynosi 1000A, a czas pomiaru wartości tego prądu ograniczony jest do 100 µs.

Badania wykonywane są automatycznie po wprowadzeniu do komputera testera parametrów próby. Parametry te mogą być pobierane automatycznie z zewnętrznego komputera lub wprowadzane ręcznie przez operatora.

Pracą testera steruje komputer wyposażony w karty pomiarowe i sterujące. Karta pomiarowa rejestruje przebiegi prądów i napięć, a komputer dokonuje ich oceny na podstawie kryteriów zawartych w recepturze badania.

Wyniki badań wyświetlane są w postaci cyfrowej oraz wykresów wartości mierzonej w funkcji czasu.

Oprogramowanie komputera testera zapewnia realizację cyklu badania, wykrywa i lokalizuje uszkodzenia oraz umożliwia indywidualne sterowania każdego podzespołu i sprawdzenie poprawności działania testera po wykonanej naprawie.


Wieloletnie doświadczenie firmy DACPOL SERVICE w budowie przemysłowych testerów i urządzeń pomiarowych zostało docenione przez firmy krajowe i zagraniczne.

DACPOL service
Świadczy o tym ciągły wzrost zamówień, nowe obszary zastosowań testerów i urządzeń pomiarowych oraz rosnąca liczba stałych klientów. To zaufanie zobowiązuje do podejmowania realizacji zadań stanowiących techniczne wyzwania.

DACPOL SERVICE is the tester producer mainly for the electrotechnical industry. During the last 10 years it has developed more then 20 unique tester constructions for parameter measurement of the following components:
- Power semiconductors ;
- Power contactors and switches;
- Varistors;
- Fuses.

Producers of components listed above are main recipients of those type of testers. All testers are designed according to the individual customer requirements.

Testers for power semiconductors

In this article we invite you to read the description of the two exemplary testers for diode and thyristor parameters measurement. They were designed due to the inspiration of the semiconductor elements producers. In next editions of Bodo's Power we will publish more articles about other types of testers.

URRM/UDRM; UTM/UFM; du/dt Tester

During the diodes and thyristors production process some structure and finished element parameters are measured. Industrial testers are used for those parameter measurements. They are equipped with the external presses which provide proper compress force for tested elements.
This tester is designed for the final inspection of the diode and thyristor parameters before packing and sending them to the client.

Rys. 1. Tester URRM/UDRM; UTM/UFM; du/dt

Tester verifies the following parameters:

1. Voltage class - Half wave of the sine voltage: amplitude range 200÷8000V.
2. Forward voltage - Extortion with the sine half wave (amplitude up to 5000 A).
3. Thyristor resistance for the du/dt effect - linear voltage rise (500V/µs ÷ 4000V/µs )
Test current and voltage waveforms are set up within a 1% tolerance. All of the measurements are made by a computer equipped with the measuring boards which cooperate with the non inductive shunts, voltage and current Hall transducers and the high voltage capacitance probe for the du/dt measurement.
Tested element is placed in the external press which is connected to the tester. Tester automatically sets up test conditions based on:
- Parameters received from the master computer of the measurement line
- Bar code read by a reader
- Test parameters manually entered by an operator.
Tester is operated with a touch screen, keyboard, mouse, control buttons and signal lamps. During tests the only thing that an operator needs to do is to exchange tested elements in the press.
Results are automatically assessed by the tester on the basis of criteria recorded in the computer memory. Tests results are displayed on the computer screen in digital form as well as a parameter diagram. Final test results are given by the TEST PASS and TEST FAILURE signal lamps.
Computer software also covers assistance in maintenance (diagnostics and separate control of tester components.)

Tester for the reverse recovery charge (Qrr )measurement

This tester allows for measurement of reverse recovery charge Qrr of both: structures and finished power diodes and thyristors. Tested structure or finished element is placed in the external press which is connected to the tester.

Fig.2. Qrr measurement tester


Fig.3. Qrr Measurement methods

Tester allows for a Qrr measurement with a current impulse up to 5000A and 2000µs duration. Maximum measured value of the reverse current Ir is 1000A and the measurement time is limited to 100µs. Tests are performed automatically after entering parameters to the computer. Those parameters can be obtained automatically from the external computer or manually entered by an operator.

Tester operation is controlled by a computer equipped with measuring and control boards. Measuring board registers current and voltage waveforms and the computer makes an assessment based on the criteria specified in the test recipe.

Tests results are displayed on the computer screen in digital form as well as a parameter diagram.

Computer software allows realization of the test cycle, detects and localizes failures, allows for separate control of every component and validates tester operation after the maintenance.


Fig4. Screen display

DACPOL service
DACPOL SERVICE long term experience in the industrial tester construction was appreciated by a home and foreign companies.
Constant increase in orders, new application fields and increasing number of permanent clients proves that. This trust obligates to take tasks which are technical challenges.
Źródło: DACPOL SERVICE
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl