Dziś jest wtorek, 7 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1717 -1.28% 1EUR 4.5342 -0.59% 1GBP 5.1437 -1.14%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
2 kwiecień 2012.

Procedury oceny zgodności urządzeń nieelektrycznych

Procedury oceny zgodności urządzeń nieelektrycznych

Zgodnie z definicją zawartą w normach zharmonizowanych z dyrektywą 94/9/WE urządzenia nieelektryczne, to urządzenia mogące spełniać przewidzianą funkcję bez wykorzystywania energii elektrycznej. Przed wprowadzeniem w życie dyrektywy ATEX, wymaganiami dotyczącymi zastosowania dodatkowych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego objęte były jedynie urządzenia elektryczne. W przypadku urządzeń nieelektrycznych normy ogólne (np. PN-EN 50014) precyzowały jedynie wymagania dotyczące typowych mechanicznych elementów konstrukcji jak np. odstępy powietrzne pomiędzy łopatkami, a osłonami wentylatorów silników. Bezpieczeństwo urządzeń nieelektrycznych opierano na zasadach tzw. "dobrej praktyki inżynierskiej", w ramach której rozważano np. prawdopodobieństwo powstania źródeł zapłonu od gorących powierzchni. W wielu krajach istniały wewnętrzne przepisy branżowe dotyczące zachowania właściwego poziomu zabezpieczenia tego typu urządzeń, co całkowicie eliminowało swobodną wymianę handlową poza granicami danego kraju. Wprowadzenie dyrektywy ATEX umożliwiło ujednolicenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, poprzez wprowadzenie wspólnych wymagań dotyczących oceny zgodności urządzeń.Procedury oceny zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE obejmują dwa aspekty: projekt - ocenę konstrukcji wyrobu i fazę produkcji wyrobu. Wymagany poziom zabezpieczeń oraz związane z nim elementy oceny zależą bezpośrednio od poziomu zagrożenia w jakim dane urządzenie będzie pracowało. Zależnie od rodzaju wykonania urządzenia nieelektryczne można podzielić na następujące kategorie:

Kategoria 1 urządzeń grupy II i kategoria M1 urządzeń grupy I - urządzenia zaprojektowane tak, aby zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno w przypadku spodziewanego wadliwego działania, jak i w przypadku rzadko występującego wadliwego działania.

Kategoria 2 urządzeń grupy II i kategoria M2 urządzeń grupy I - urządzenia zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku spodziewanego wadliwego działania.

Urządzenia kategorii 3 grupy II - urządzenia zaprojektowane tak, aby zapewnić normalny poziom bezpieczeństwa.Poniżej przedstawiono model proceduralny oceny zgodności urządzeń nieelektrycznych w zależności od rodzaju zagrożeń i poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez konstrukcję urządzenia.

Grupa II

Grupa I

Etapy oceny zgodności

Strefa

Kategoria

Kategoria

Gaz

Pył

0

20

1

M1(Urządzenia pracujące w atmosferze zagrożonej wybuchem)

1. Badanie typu WE (Certyfikat)
2. Zapewnienie jakości produkcji lub alternatywnie weryfikacja wyrobu;

1

21

2

M2(Urządzenia wyłączane w przypadku pojawienia się atmosfery zagrożonej wybuchem)

1. Przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej
2. Wewnętrzna kontrola produkcji

2

22

3

---- 1. Wewnętrzna kontrola produkcji wraz z nadzorem nad dokumentacją wyrobu

W tym miejscu należy wyjaśnić terminy występujące w poszczególnych etapach oceny zgodności.

Badanie typu WE - jest to procedura przeprowadzana przez jednostkę notyfikowaną, na wniosek producenta lub jego przedstawiciela, polegająca na sprawdzeniu i poświadczeniu, że egzemplarz urządzenia reprezentatywny dla produkcji spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie.

Zapewnienie jakości produkcji - jest to procedura, na podstawie której producent stosuje zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną system jakości obejmujący: produkcję, kontrolę końcową i badania wyrobów. Pozwala to na zapewnienie, że produkowane wyroby są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spełniają zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie. Potwierdzeniem zgodności jest oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności. Jednocześnie za znakiem CE producent umieszcza numer indentyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór nad systemem.

Weryfikacja wyrobu - jest to procedura na podstawie której jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania i próby każdego produkowanego egzemplarza w celu zapewnienia jego zgodności z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami określonymi w dyrektywie. Próby prowadzone są zgodnie z wymaganiami zastosowanych w konstrukcji urządzenia norm zharmonizowanych. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi zaświadczenie o zgodności zbadanych wyrobów. Producent znakuje wyrób znakiem CE i wystawia deklarację zgodności. Jednocześnie za znakiem CE umieszczany jest numer indentyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej badania wyrobu.

Wewnętrzna kontrola produkcji - to procedura, która nie wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej. Producent sporządza dokumentację techniczną urządzenia oraz stosuje środki pozwalające zapewnić, że w procesie produkcji urządzenia została zachowana jego zgodność z ww. dokumentacją techniczną oraz wymaganiami określonymi w dyrektywie. Producent umieszcza na urządzeniu znak CE i wystawia pisemną deklarację zgodności. Sporządzona dokumentacja techniczna powinna zawierać elementy wymienione poniżej oraz być przechowywana, w celach kontrolnych, przez 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu.

Przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej - producent sporządza dokumentację techniczną urządzenia, którą z kolei przekazuje jednostce notyfikowanej, w celu przechowania. Jedyną odpowiedzialność za zawartość dokumentacji ponosi producent, jednostka nie ocenia zawartości merytorycznej ani ilościowej przekazanej dokumentacji. Dlatego też ważnym jest zwrócenie uwagi na zachowanie wszystkich istotnych elementów, które powinny znaleźć się w dokumentacji, a szczególności:

 • opis ogólny urządzenia;
 • projekt koncepcyjny konstrukcji oraz rysunki i schematy (elementów, podzespołów, obwodów itp.);
 • opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia zamieszczonych rysunków i schematów;
 • wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo, a w przypadku braku ich zastosowania opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy;
 • wyniki przeprowadzonych analiz, badań, obliczeń projektowych;
 • protokoły badań (jeśli wykonywano);
 • Deklarację Zgodności;

Podsumowanie:

W przypadku urządzeń nieelektrycznych, jedynie wyroby kategorii 1 i M1 wymagają uzyskania certyfikatu badania typu WE i nadzoru nad produkcją prowadzonego przez jednostkę notyfikowaną.

Urządzenia nieelektryczne kategorii M2, 2 i 3 nie wymagają zaangażowania ze strony jednostek notyfikowanych. Jednakże sporządzenie właściwej dokumentacji technicznej wyrobu wymaga doświadczenia i znajomości aspektów dotyczących doboru środków bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Należy pamiętać, że przekazywana na przechowanie, jednostkom notyfikowanym, dokumentacja stanowi źródło oceny w przypadku podejrzenia braku zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy, czy też spowodowania wypadku. Tak więc dokumentacja stanowi istotny element udokumentowania poprawności konstrukcji wyrobu.

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu w zakresie doboru środków bezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji wyrobu, przeprowadzenie niezbędnych analiz są jednym z głównych nurtów działalności Ex Solution. W swojej ofercie zapewniamy też możliwość:

 • przeglądu dokumentacji pod kątem kompletności i spełnienia wymagań dyrektywy,
 • doboru właściwych środków bezpieczeństwa przeciwwybuchowego,
 • przeprowadzenia analizy ryzyka (analiza zastosowanych środków bezpieczeństwa),
 • pośrednictwa w procesie certyfikacji wyrobu,
 • doradztwa w zakresie poprawności wydawanych deklaracji zgodności,
 • wstępnej oceny systemu zapewnienia jakości produkcji, czy też pełnej oceny systemu wewnętrznej kontroli procesu produkcji.
Źródło: Ex Solution
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl