Dziś jest niedziela, 5 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
75 edycja Seminarium SUR za nami
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
5 październik 2012.

Działania PSE Operator S.A.na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE w okresie turnieju UEFA EURO 2012TM

Działania PSE Operator S.A.na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE w okresie turnieju UEFA EURO 2012TM

W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu Turnieju finałowego 14. Mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej (dalej Turniej), który odbywa się w Polsce i na Ukrainie między 8 czerwca a 1 lipca 2012 r. [2] organizator został zobowiązany przez UEFA do opracowania Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa [1]. Opisuje ona wszystkie obszary, zakres odpowiedzialności oraz działania poszczególnych podmiotów w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas Turnieju.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego (dalej OSP) wymienione są w [1] pośród podmiotów zarządzających ryzykiem "awarii systemów elektroenergetycznych", a pozostałe podmioty zarządzające tym ryzykiem to: Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (dalej OSD), MSWiA/Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ministerstwo Zdrowia/Ratownictwo Medyczne, ABW, wojewodowie, organizacje samorządowe, PKP S.A., GDDKiA, PGNiG S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. odpowiadają, w ramach zadań szczegółowych wynikających z [1], za zapewnie­nie bezawaryjnego zasilania z sieci przesyłowej w trakcie Turnieju oraz opracowanie, przetestowanie i uruchomienie w razie potrzeby procedur awaryjnych.
W związku z powyższym, w całej Grupie Kapitałowej PSE Ope­rator SA (dalej GK PSE Operator SA) podjęte zostały dodatkowe działania o charakterze organizacyjnym, inwestycyjnym oraz eksplo­atacyjnym na rzecz zapewnienia w okresie Turnieju bezawaryjnego zasilania z sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnych miast-gospodarzy rozgrywek w Polsce. W niniejszym artykule opisano te działania.

Infrastruktura istotna z punktu widzenia zasilania sieci dystrybucyjnych miast-gospodarzy turnieju

Turniej UEFA EURO 2012TM na terenie Polski jest przepro­wadzany na czterech stadionach podstawowych. Przewidziano również dwie lokalizacje rezerwowe [2].
Miasta-gospodarze lokalizacji podstawowych to: Gdańsk, Po­znań, Warszawa i Wrocław, zaś lokalizacje rezerwowe na terenie Polski, to stadiony w miastach Chorzów oraz Kraków.
Zatem dodatkowej analizie, w stosunku do normalnych działań OSP, poddano infrastrukturę sieci przesyłowej, której wysoka dostępność jest wymagana w celu zapewnienia zasilania z sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnych, z których zasilane będą mia­sta-gospodarze rozgrywek.
Przy określaniu zakresu tej infrastruktury brano pod uwa­gę zarówno stan normalnej pracy systemu przesyłowego, jak i ewentualne ograniczenia wynikające z awarii, które mogą mieć wpływ na zasilanie miast-gospodarzy - aktualny Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć z zaznaczonymi miastami-gospodarzami rozgrywek pokazany został na rysunku 1.
Jako krytyczne z punktu widzenia zasilania sieci dystrybu­cyjnych miast-gospodarzy przyjęto następujące elementy sieci przesyłowej: stacje znajdujące się w pobliżu miast-gospodarzy oraz linie NN łączące przedmiotowe stacje z pozostałą częścią systemu elektroenergetycznego.
Łącznie zakwalifikowano 17 stacji oraz 42 linie jako ele­menty sieci przesyłowej krytyczne z punktu widzenia zasilania sieci dystrybucyjnych miast-gospodarzy Turnieju. Elementy te zlokalizowane są na obszarach zarządzanych operacyjnie przez Spółki Obszarowe GK PSE Operator SA:

 1. PSE-Centrum S.A.-4 stacje,        13 linii
 2. PSE-Południe S.A.                 - 4 stacje,           7 linii
 3. PSE-Zachód S.A.-6 stacji,           15 linii
 4. PSE-Północ S.A.                     - 3 stacje,            7 linii

oraz mają wpływ na zasilanie sieci dystrybucyjnych zarządzanych przez odpowiednich OSD:

 1. ENERGA Operator S.A.-3 stacje;
 2. ENEA Operator Sp. z o.o.        - 3 stacje;
 3. RWE Stoen Operator Sp. z o.o
  oraz

 4. PGE Dystrybucja S.A.      - 4 stacje;
 5. TAURON Dystrybucja S.A.       - 7 stacji.

Zakres podjętych działań

Działania PSE Operator S.A. na rzecz zapewnienia w okresie Turnieju bezawaryjnego zasilania z sieci przesyłowej sieci dystry­bucyjnych miast-gospodarzy rozgrywek w Polsce skupiły się na następujących obszarach:

 • Inwestycji,
 • Eksploatacji,
 • Zarządzania pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej KSE),
 • Bezpieczeństwa fizycznego obiektów,
 • Telekomunikacji i Teleinformatyki,
 • Zarządzania kryzysowego.


Rys. 1. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć1' z zaznaczonymi miastami-gospodarzami rozgrywek

Obszar Inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. realizują wcześniej zaplanowane zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej podczas Turnieju, polegające na bu­dowie niezbędnych linii i stacji elektroenergetycznych.
W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji turnieju piłkarskiego EURO 2012TM Sejm RP przyjął w dniu 7.09.2007 r. ustawę o przygotowaniu finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM, która wprowadziła uregulowania mające na celu usprawnienie realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją Turnieju.
Na podstawie wniosków złożonych przez PSE Operator S.A. w Wielkopolskim i Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w maju 2008 r. Wojewodowie skierowali do Ministra Sportu wnioski o umieszczenie następujących projektów w wykazie przedsię­wzięć EURO 2012TM:

 1. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglome­racji wrocławskiej,
 2. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglome­racji poznańskiej.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Gospodarki w dniu 8.07.2008 r. Rada Ministrów umieściła wskazane inwestycje realizowane przez PSE Operator S.A. w wykazie przedsięwzięć EURO 2012TMM:

 1. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglo­meracji wrocławskiej - pozycja 88 (pozycja 78 w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r.),
 2. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglo­meracji poznańskiej - pozycja 92 (pozycja 56 w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r.). Objęcie inwestycji PSE Operator S.A. ustawą z dnia

7.09.2007 r. wprowadziło szereg ułatwień, między innymi:

 • wszystkie decyzje wydane w związku z przedsięwzięciami EURO 2012TM posiadają rygor natychmiastowej wykonalno­ści,
 • lokalizacja inwestycji następuje na podstawie decyzji Wojewody,
 • pozwolenie na budowę wydaje Wojewoda,
 • na wydanie wyżej wymienionej decyzji Wojewoda ma 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku,
 • po upływie 14 dni od rozpoczęcia prac Sąd Administracyjny nie może unieważnić pozwolenia na budowę.

Na podstawie przedmiotowego Rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach rozbudowy systemu zasilania aglome­racji wrocławskiej i poznańskiej, przewidziano następujące inwestycje:

 1. budowa linii 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 M Wrocław,
 2. budowa linii 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice,
 3. budowa stacji 400/110 kV Wrocław,
 4. rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV,
 5. budowa linii 400 kV Ostrów-Plewiska (w zakresie budowy 2x400 kV+2x220 kV Plewiska-Kromolice),
 6. budowa linii 400 kV Kromolice-Pątnów,
 7. budowa stacji 400/110 kV Kromolice.

Do czasu przygotowania niniejszego artykułu uruchomione zostały: linia 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 kV Wrocław, linia 400 kV Ostrów-Plewiska (w zakresie budowy 2x400 kV+2x220 kV Plewiska-Kromolice), linia 400 kV Kromolice-Pątnów oraz stacja 400/110 kV Wrocław.
Do końca maja 2012 r. gotowe do przeprowadzenia testów i uruchomienia były: linia 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice oraz transformacja 400/220 kV w stacji Świebodzice. Ponadto, w obszarze aglomeracji poznańskiej, również w maju został zainstalowany i uruchomiony dodatkowy autotransformator 220/110 kV w stacji Czerwonak, a także uruchomiona linia 110 kV Plewiska - Środa Wielkopolska.

Obszar Eksploatacji

Jak co roku, w ramach prac eksploatacyjnych i remontowych realizowane są zadania mające na celu bieżące utrzymanie odpowiedniego poziomu stanu bezpieczeństwa pracy KSE. Re­alizowane są one zgodnie z zatwierdzonymi planami remontów i modernizacji w ramach wyłączeń rocznych, których zgłoszenia przyjmowane są w roku poprzedzającym prace.
W związku z Turniejem EURO 2012TM w II połowie 2011 r. określono dodatkowe prace eksploatacyjne i remontowe, których wykonanie przed rozpoczęciem Turnieju miało przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa zasilania miast - gospodarzy.
W ramach wykonanych dodatkowych przeglądów i analiz zidentyfikowano m.in. dodatkowe potrzeby w zakresie:

 1. wymiany przekładników, których dodatkowe badania wykazały pogorszenie ich stanu technicznego w stosunku do ostatnich badań,
 2. przyspieszenia planowanych remontów linii, na których np. zdiagnozowano uszkodzoną izolację szklaną, uszkodzone odstępniki, itp.;
 3. wymiany tych elementów stacji, które ograniczają możliwość maksymalnego obciążenia linii;
 4. wymiany starszych serwerów i aktualizacji oprogramowania sy­stemu służącego do zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń;
 5. wycinki drzew pod liniami zasilającymi miasta-gospodarzy Turnieju.

Powyższe prace zostały wykonane do dnia 30 kwietnia 2012 roku.
Jednocześnie, na wypadek zdarzeń awaryjnych, udzielono stosownych pełnomocnictw dla przedstawicieli z GK PSE Operator umożliwiających podejmowanie natychmiastowych działań w celu likwidacji ewentualnych awarii.

Zaplanowano również i wykonano sprawdzające obloty linii o łącznej długości ok. 700 km. W trakcie oblotów dokonano rów­nież badań termowizyjnych przedmiotowych ciągów liniowych, na podstawie których nie stwierdzono usterek wymagających natychmiastowej interwencji.
Ponadto w obszarze organizacji procesu eksploatacji wpro­wadzono:

 1. 2-godzinny czas na przystąpienie do usuwania zakłócenia (od momentu zlokalizowania miejsca i zakresu uszkodze­nia) przez wykonawców współpracujących przy usuwaniu zakłóceń;
 2. zwiększony stan osobowy obsługi eksploatacyjnej na obiek­tach stacyjnych w czasie Turnieju, w tym stałą obsługę na stacjach bezobsługowych oraz w Centrum Nadzoru i każdym Regionalnym Centrum Nadzoru;

Uzyskano także wsparcie Policji dla szybkiego poruszania się osób odpowiedzialnych za bezpieczną pracę KSE i działania antykryzysowe oraz podjęto działania na rzecz uzyskania statusu pojazdu uprzywilejowanego dla wybranych pojazdów służb eks­ploatacji Spółek Obszarowych.

Obszar Zarządzania pracą KSE

Przygotowania analityczne na potrzeby Turnieju w obszarze zarządzania pracą KSE rozpoczęły się ponad rok wcześniej. W marcu 2011 r. zakończono analizy bezpieczeństwa pracy sieci obszarowych 400,220 i 110 kV. Zakres analiz podobny był do cyklicznie prowadzonych ocen pracy sieci 400, 220 i 110 kV dla kolejnych okresów lato/zima, przy czym w tym przypadku oddzielne opracowanie dedykowane było specjalnie dla czasu trwania mistrzostw UEFA EURO 2012TM. Wyniki analiz bezpie­czeństwa pracy KSE nie wykazywały zwiększenia zagrożeń KSE w stosunku do typowych warunków letnich, przy zachowaniu normalnego układu pracy sieci.
Na etapie przygotowania planu rocznego wyłączeń elemen­tów sieci elektroenergetycznej na rok 2012, co miało miejsce na jesieni roku 2011, przewidziano ograniczenie prac planowych w czasie Turnieju. Podjęto decyzje o całkowitym zaniechaniu prac planowych w obszarach wpływających na bezpieczeństwo zasi­lania miast-gospodarzy. Mimo że czerwiec i lipiec jest corocznie okresem, w którym jest bardzo duże natężenie wszelkich prac eks­ploatacyjnych i inwestycyjnych, w tym roku wyjątkowo nie zostały zaplanowane prace skutkujące wyłączeniami, które w jakikolwiek sposób mogłyby osłabić pewność zasilania miast-gospodarzy. Wykonane takich prac przesunięto na inne terminy.
Wprowadzono także kwalifikację prac, które mogą być realizowane w okresie bezpośrednio poprzedzającym Turniej oraz w trakcie jego trwania. Analogicznie przy przygotowywa­niu harmonogramu remontów bloków Jednostek Wytwórczych Centralnie Koordynowanych zwracano uwagę na zaplanowanie niezbędnych postojów tak, by nie spowodować obniżenia pozio­mu bezpieczeństwa tych rejonów kraju. Co za tym idzie, również przygotowana Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymia­ny międzysystemowej w 2012 roku kierunek eksport w okresie 09.06.2012 - 01.07.2012 nie przewiduje zmniejszenia zdolności spowodowanych planowymi wyłączeniami sieci. Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w 2012 roku kierunek import zmniejsza zdolności dla całego kraju dla okresu od kwietnia do listopada, niezależnie od trwania Turnieju.
Oprócz opisanego podejścia do przygotowania ruchu sieci w czasie Turnieju, dodatkowo dokonano przeglądu planów postępowania na wypadek zagrożenia ciągłości działania KSE oraz przeglądu instrukcji i procedur. Istniejące instrukcje aktualizowane są cyklicznie, więc nie stwierdzono potrzeby zmian. Objęto za to szczególnym monitorowaniem toczący się już proces uzgodnień końcowych Instrukcji obciążenia bloku Elektrowni Ostrołęka w procesie odbudowy. Dokument regulujący działania dyspozytorskie w przypadku konieczności odbudowy KSE na bazie Elektrowni Ostrołęka zatwierdzono 1.04.2012 r. Ponadto, dążąc do zapewnienia niezawodności i ciągłości zasilania obiektów sportowych związanych z UEFA EURO 2012TM, OSP wystąpił do OSD z wnioskiem o przygoto­wanie i wdrożenie w okresie trwania mistrzostw, korekt planu wyłączeń przez automatykę samoczynnego częstotliwoś­ciowego odciążenia (SCO) i planu wyłączeń awaryjnych na rok 2012, uwzględniających usunięcie obiektów sportowych z przedmiotowych planów.
Przeprowadzono również przegląd planów prób sprawdzają­cych możliwości techniczne elektrowni w sytuacjach awaryjnych. Dokonano podsumowania przeprowadzonych w latach 2009-2011 prób wewnątrzelektrownianych oraz systemowych, a także opraco­wano plan tych prób na rok 2012. Zasady i zakres prowadzenia prób i testów w elektrowniach szczegółowo reguluje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej IRiESP) [7]. Przewidziane w IRiESP okresy testowania jednostek wytwórczych uznane zo­stały za wystarczające. W trakcie przygotowań szczególną uwagę zwrócono na próby z zakresu obrony i odbudowy. Zadecydowano o podjęciu działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowej próby systemowej, specjalnie pod kątem Turnieju, obejmującej podanie napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Ostrołęka do Elektrociepłowni Siekierki. Próba została przeprowadzona 29.04.2012 r. Pozostałe próby zarówno wewnętrzne jak i systemo­we przeprowadzano zgodnie z planem, przy czym nie zakładano prowadzenia testów w trakcie trwania Turnieju.
Ponadto przeanalizowano ewentualne zagrożenia w sieciach dystrybucyjnych zasilających miasta-gospodarzy oraz sposo­by zasilania stadionów, w tym zasilania rezerwowego również z agregatów prądotwórczych. Wnioski z analizy przekazane zostały podmiotom odpowiedzialnym za dany obszar.

Obszar Bezpieczeństwa fizycznego obiektów

W okresie od maja do listopada 2011 r. przeprowadzona została dodatkowa kontrola bezpieczeństwa fizycznego oraz poprawności działania systemów monitorowania bezpieczeństwa stacji elektroenergetycznych zasilających miasta-organizatorów Turnieju. Na podstawie przedmiotowej kontroli sformułowano wnioski dotyczące działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa fizycznego tych obiektów. Wszystkie działa­nia wynikające z powyższych wniosków zostały zrealizowane w terminie do dnia 15.04.2012 r.
Jednym z istotniejszych działań w obszarze bezpieczeństwa fizycznego obiektów było przeprowadzenie konsolidacji zasad ochrony fizycznej i wybór jednej firmy świadczącej te usługi dla całej GK PSE Operator S.A. Ponadto została opracowana i zatwierdzona w dniu 11.04.2012 r. Instrukcja postępowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych oraz ich monitorowania w GK PSE Operator S.A.

Obszar Telekomunikacji i Teleinformatyki

Przeprowadzona dedykowana pod kątem przygotowań do UEFA EURO 2012TM ocena niezawodności pracy sieci, systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych pozwoliła urucho­mić dodatkowe działania modernizacyjne infrastruktury IT, np. klimatyzacji serwerowni w obiektach kluczowych dla zasilania miast-gospodarzy Turnieju. Ponadto podjęto działania w celu zakończenia modernizacji rdzenia sieci rozległej IP WAN-BB oraz przełączenia węzłów stacyjnych w obiektach kluczowych dla zasilania miast-gospodarzy na nową wysokoprzepustową infrastrukturę, a także uzyskania alternatywnych dróg łączności w okresie trwania Turnieju. Działania modernizacyjne zakończono w dniu 30.04.2012 r., natomiast uruchomienie łączności satelitarnej jako alternatywnej drogi łączności 18.05.2012 r.

Obszar Zarządzania Kryzysowego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. uruchomiły w połowie 2011 r. Projekt Strategiczny pt. Zarządzanie kryzy­sowe EURO 2012. W ramach tego Projektu Zespół złożony z pracowników spółek GKPSE Operator S.A. z obszarów ruchu, eksploatacji, teleinformatyki i telekomunikacji oraz bezpieczeń­stwa Spółki przygotował i wykonał następujące oceny, przeglądy i ćwiczenia:

 1. ocena niezawodności systemów komunikacji;
 2. ocena niezawodności sieci i systemów teleinformatycz­nych;
 3. ocena stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów;
 4. ocena niezawodności urządzeń sieci przesyłowej;
 5. przegląd procedur dotyczących likwidacji stanów zakłócenio­wych;
 6. przegląd procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego obiektów elektroenergetycznych;
 7. przegląd zapisów umów na usługi eksploatacyjne w zakresie gotowości do usuwania zakłóceń;

h) ocena gotowości magazynu centralnego do dostarczenia urządzeń na rzecz likwidacji zakłóceń;
i) ocena gotowości służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych do likwidacji zakłóceń;
j) ocena uregulowań w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (partnerzy przyłączeni do sieci oraz partnerzy zarządzający infrastrukturą w terenie, jednostki administracji publicznej, sztaby kryzysowe itd.) w zakresie zarządzania kryzysowego;
k) ćwiczenie wewnętrzne pk. Awaria sprawdzające funkcjono­wanie systemu powiadamiania i alarmowania o zdarzeniu kryzysowym oraz gotowości służb eksploatacyjnych do lo­kalizacji i usunięcia awarii; w ramach ćwiczenia zrealizowano równocześnie następujące scenariusze awarii:

 1. na urządzeniu w stacji (eksplozja ogranicznika przepięć),
 2. na linii (uszkodzenie łańcucha izolatorów - opadnięcie na ziemię przewodu roboczego linii);
I)   ćwiczenia we współpracy z Jednostkami Antyterrorystycz­nymi Policji, których celem było zapoznanie pododdziałów Antyterrorystycznych ze specyfiką działania na terenie stacji elektroenergetycznej. Rekomendacje i działania wynikające z powyższego zostały
opisane w dalszej części artykułu.

Jednocześnie jednym z najistotniejszych działań w obszarze Zarządzania Kryzysowego było powołanie Zespołu ds. Bezpie­czeństwa Zasilania EURO 2012TM (dalej ZBEZE) pod przewod­nictwem Prezesa Zarządu PSE Operator S.A. Zadaniem ZBEZE jest analiza, akceptacja, a następnie kontrola realizacji wszystkich działań Spółek GK PSE Operator S.A. związanych z przygoto­waniem do Turnieju.
Ponadto w PSE Operator S.A. oraz odpowiednio w Spółkach Obszarowych GK PSE Operator S.A. powołano na czas Turnieju Zespoły Zarządzania Kryzysowego - Zespołowi PSE Operator S.A. przewodniczy Prezes Zarządu, a w gestii Zespołu będzie podejmowanie decyzji w zakresie likwidacji zakłóceń, których zasięg lub koszt likwidacji wykracza poza kompetencje Spółek Obszarowych, decyzji w zakresie współpracy z organami admi­nistracji publicznej oraz decyzji odnośnie do sposobu i zakresu informacji nt. zakłóceń w KSE przekazywanych środkom ma­sowego przekazu.
Również urlopy pracowników służb ruchu i eksploatacji oraz Kierownictwa Spółek Obszarowych GK PSE Operator S.A. zostały zaplanowane w sposób zapewniający dostępność wymaganych osób w trakcie Turnieju.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. aktywnie współpracowała z RCB. W ramach tej współpracy przedstawi­ciele OSP uczestniczyli w seminariach oraz warsztatach liderów obszarów i kierunków projektów programu bezpieczeństwa or­ganizowanych przez Komitet Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM i spółkę PL 2012 Sp. z o.o.
Ponadto zaplanowano ustanowienie połączenia teleinforma­tycznego z ABW w celu wzajemnego przekazywania wiadomości o zagrożeniach antyterrorystycznych oraz stanie pracy KSE w czasie Turnieju.
Współpraca z Urzędami Wojewódzkimi polegała głównie na sformalizowaniu spraw związanych z zasadami oraz zakresem przekazywanych informacji o awariach elektroenergetycznych dla właściwych terytorialnie Wojewodów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podjęła inicjatywę podpisania z Wojewodami stosownych Porozumień [9]. W styczniu 2012 r. przygotowano propozycje Porozumień, które zostały rozesłane przez Spółki Obszarowe do poszczególnych Urzędów Woje­wódzkich. Do końca maja br. zostały podpisane Porozumienia z Wojewodami: Gdańskim, Kujawsko - Pomorskim, Mazowie­ckim, Świętokrzyskim, Małopolskim, Lubelskim, Podkarpackim i Śląskim. Z pozostałymi Wojewodami uzgadniano ostateczną treść Porozumień. Należy podkreślić, iż celem tych Porozumień jest podjęcie wspólnych działań mających na celu minimaliza­cję skutków oraz optymalizację czasu usunięcia ewentualnych zakłóceń. Zawarcie Porozumień gwarantuje pomoc Wojewo­dów w usuwaniu ewentualnych zakłóceń. Ponadto, w ramach współpracy z Wojewodą Mazowieckim i Wielkopolskim, udało się uzyskać dostęp do radiotelefonicznej sieci zarządzania i kierowania tych województw, przez co została zapewniona bezpośrednia łączność radiowa służb OSP z Wojewódzkimi Zespołami Zarządzania Kryzysowego.
Kierując się doświadczeniami z przeprowadzonego ćwiczenia pododdziału specjalnego Policji na terenie jednej ze stacji zasilają­cych Warszawę, zaproponowano Wojewódzkim Komendom Policji w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu odbycie stosownych ćwiczeń lub szkoleń na stacjach elektroenergetycznych zasilających te miasta. W lutym 2012 r. odbyło się szkolenie funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego w stacjach zasilających rejon Gdańska. Podczas szkolenia funkcjonariusze zostali zapoznani z obiektami oraz omówione zostały warunki bezpiecznego poru­szania się po stacji. Część praktyczną szkolenia przeprowadzono na stacji wybranej przez dowódcę pododdziału antyterrorystycz­nego. Również w 2012 r. odbyły się ćwiczenia pododdziału anty­terrorystycznego w stacji zasilającej rejon Poznania. Zaplanowane zostały również szkolenia pododdziału antyterrorystycznego w stacjach w rejonie Wrocławia.

Wnioski

  • Analizy wykonane przez PSE Operator SA pokazały, że Kra­jowy System Elektroenergetyczny, z uwagi na konieczność bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elek­trycznej, jest dobrze przygotowany do pracy, tak w warunkach normalnych jak i podczas Turnieju UEFA EURO 2012TM.
  • Szczegółowe dodatkowe kontrole i przeglądy pozwoliły na pod­jęcie dodatkowych prac, niewątpliwie podnoszących pewność zasilania z sieci przesyłowej i minimalizujących ewentualne zagrożenia.
  • Weryfikacja i sprawdzenie w praktyce (ćwiczenia, testy, itp.) obowiązujących procedur na wypadek zdarzeń awaryjnych, przyczyniły się do podniesienia sprawności współdziałania służb ruchowych i eksploatacyjnych, w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją ewentualnych zdarzeń awaryjnych.
  • Działania podjęte przez PSE Operator S.A. pozwalają stwierdzić, że Krajowy System Elektroenergetyczny został właści­wie przygotowany do zapewnienia bezpiecznej jego pracy w okresie Turnieju UEFA EURO 2012TM.

  LITERATURA
  [1] Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TM.
  [2] Strona internetowa: http://pl.uefa.com
  [3] Tabela rozgrywek: http://pl.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Publications/competitions/Publications/01/54/34/12/1543412_ DOWNLOAD.pdf
  [4] Umowy Generalne pomiędzy PSE Operator S.A. a Spółkami Obszarowymi Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A. w zakresie świadczenia usług kierowania operacyjnego majątkiem sieciowym
  [5] Umowy pomiędzy Spółkami Obszarowymi Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A. a wykonawcami usług eksploatacyjnych na stacjach i liniach NN w zakresie gotowości do usuwania zakłóceń
  [6] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
  [7] Instrukcja w sprawie powiadamiania Ministra Gospodarki oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniach wystę­pujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
  [8] Zasady powoływania Zespołów Kryzysowych w PSE Operator S.A. i informowania o sytuacji kryzysowej
  [9] Porozumienia z Wojewódzkimi Sztabami Zarządzania Kryzyso­wego
  [10]Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym PSE Operator S.A.

Źródło: Energetyka
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl