Dziś jest sobota, 14 grudzień 2019 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.8234 -0.7% 1EUR 4.2747 -0.23% 1GBP 5.1292 +1.06%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
5 październik 2012.

Działania PSE Operator S.A.na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE w okresie turnieju UEFA EURO 2012TM

Działania PSE Operator S.A.na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE w okresie turnieju UEFA EURO 2012TM

W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu Turnieju finałowego 14. Mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej (dalej Turniej), który odbywa się w Polsce i na Ukrainie między 8 czerwca a 1 lipca 2012 r. [2] organizator został zobowiązany przez UEFA do opracowania Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa [1]. Opisuje ona wszystkie obszary, zakres odpowiedzialności oraz działania poszczególnych podmiotów w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas Turnieju.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego (dalej OSP) wymienione są w [1] pośród podmiotów zarządzających ryzykiem "awarii systemów elektroenergetycznych", a pozostałe podmioty zarządzające tym ryzykiem to: Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (dalej OSD), MSWiA/Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ministerstwo Zdrowia/Ratownictwo Medyczne, ABW, wojewodowie, organizacje samorządowe, PKP S.A., GDDKiA, PGNiG S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. odpowiadają, w ramach zadań szczegółowych wynikających z [1], za zapewnie­nie bezawaryjnego zasilania z sieci przesyłowej w trakcie Turnieju oraz opracowanie, przetestowanie i uruchomienie w razie potrzeby procedur awaryjnych.
W związku z powyższym, w całej Grupie Kapitałowej PSE Ope­rator SA (dalej GK PSE Operator SA) podjęte zostały dodatkowe działania o charakterze organizacyjnym, inwestycyjnym oraz eksplo­atacyjnym na rzecz zapewnienia w okresie Turnieju bezawaryjnego zasilania z sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnych miast-gospodarzy rozgrywek w Polsce. W niniejszym artykule opisano te działania.

Infrastruktura istotna z punktu widzenia zasilania sieci dystrybucyjnych miast-gospodarzy turnieju

Turniej UEFA EURO 2012TM na terenie Polski jest przepro­wadzany na czterech stadionach podstawowych. Przewidziano również dwie lokalizacje rezerwowe [2].
Miasta-gospodarze lokalizacji podstawowych to: Gdańsk, Po­znań, Warszawa i Wrocław, zaś lokalizacje rezerwowe na terenie Polski, to stadiony w miastach Chorzów oraz Kraków.
Zatem dodatkowej analizie, w stosunku do normalnych działań OSP, poddano infrastrukturę sieci przesyłowej, której wysoka dostępność jest wymagana w celu zapewnienia zasilania z sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnych, z których zasilane będą mia­sta-gospodarze rozgrywek.
Przy określaniu zakresu tej infrastruktury brano pod uwa­gę zarówno stan normalnej pracy systemu przesyłowego, jak i ewentualne ograniczenia wynikające z awarii, które mogą mieć wpływ na zasilanie miast-gospodarzy - aktualny Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć z zaznaczonymi miastami-gospodarzami rozgrywek pokazany został na rysunku 1.
Jako krytyczne z punktu widzenia zasilania sieci dystrybu­cyjnych miast-gospodarzy przyjęto następujące elementy sieci przesyłowej: stacje znajdujące się w pobliżu miast-gospodarzy oraz linie NN łączące przedmiotowe stacje z pozostałą częścią systemu elektroenergetycznego.
Łącznie zakwalifikowano 17 stacji oraz 42 linie jako ele­menty sieci przesyłowej krytyczne z punktu widzenia zasilania sieci dystrybucyjnych miast-gospodarzy Turnieju. Elementy te zlokalizowane są na obszarach zarządzanych operacyjnie przez Spółki Obszarowe GK PSE Operator SA:

 1. PSE-Centrum S.A.-4 stacje,        13 linii
 2. PSE-Południe S.A.                 - 4 stacje,           7 linii
 3. PSE-Zachód S.A.-6 stacji,           15 linii
 4. PSE-Północ S.A.                     - 3 stacje,            7 linii

oraz mają wpływ na zasilanie sieci dystrybucyjnych zarządzanych przez odpowiednich OSD:

 1. ENERGA Operator S.A.-3 stacje;
 2. ENEA Operator Sp. z o.o.        - 3 stacje;
 3. RWE Stoen Operator Sp. z o.o
  oraz

 4. PGE Dystrybucja S.A.      - 4 stacje;
 5. TAURON Dystrybucja S.A.       - 7 stacji.

Zakres podjętych działań

Działania PSE Operator S.A. na rzecz zapewnienia w okresie Turnieju bezawaryjnego zasilania z sieci przesyłowej sieci dystry­bucyjnych miast-gospodarzy rozgrywek w Polsce skupiły się na następujących obszarach:

 • Inwestycji,
 • Eksploatacji,
 • Zarządzania pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej KSE),
 • Bezpieczeństwa fizycznego obiektów,
 • Telekomunikacji i Teleinformatyki,
 • Zarządzania kryzysowego.


Rys. 1. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć1' z zaznaczonymi miastami-gospodarzami rozgrywek

Obszar Inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. realizują wcześniej zaplanowane zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej podczas Turnieju, polegające na bu­dowie niezbędnych linii i stacji elektroenergetycznych.
W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji turnieju piłkarskiego EURO 2012TM Sejm RP przyjął w dniu 7.09.2007 r. ustawę o przygotowaniu finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM, która wprowadziła uregulowania mające na celu usprawnienie realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją Turnieju.
Na podstawie wniosków złożonych przez PSE Operator S.A. w Wielkopolskim i Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w maju 2008 r. Wojewodowie skierowali do Ministra Sportu wnioski o umieszczenie następujących projektów w wykazie przedsię­wzięć EURO 2012TM:

 1. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglome­racji wrocławskiej,
 2. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglome­racji poznańskiej.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Gospodarki w dniu 8.07.2008 r. Rada Ministrów umieściła wskazane inwestycje realizowane przez PSE Operator S.A. w wykazie przedsięwzięć EURO 2012TMM:

 1. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglo­meracji wrocławskiej - pozycja 88 (pozycja 78 w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r.),
 2. rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglo­meracji poznańskiej - pozycja 92 (pozycja 56 w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r.). Objęcie inwestycji PSE Operator S.A. ustawą z dnia

7.09.2007 r. wprowadziło szereg ułatwień, między innymi:

 • wszystkie decyzje wydane w związku z przedsięwzięciami EURO 2012TM posiadają rygor natychmiastowej wykonalno­ści,
 • lokalizacja inwestycji następuje na podstawie decyzji Wojewody,
 • pozwolenie na budowę wydaje Wojewoda,
 • na wydanie wyżej wymienionej decyzji Wojewoda ma 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku,
 • po upływie 14 dni od rozpoczęcia prac Sąd Administracyjny nie może unieważnić pozwolenia na budowę.

Na podstawie przedmiotowego Rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach rozbudowy systemu zasilania aglome­racji wrocławskiej i poznańskiej, przewidziano następujące inwestycje:

 1. budowa linii 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 M Wrocław,
 2. budowa linii 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice,
 3. budowa stacji 400/110 kV Wrocław,
 4. rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV,
 5. budowa linii 400 kV Ostrów-Plewiska (w zakresie budowy 2x400 kV+2x220 kV Plewiska-Kromolice),
 6. budowa linii 400 kV Kromolice-Pątnów,
 7. budowa stacji 400/110 kV Kromolice.

Do czasu przygotowania niniejszego artykułu uruchomione zostały: linia 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 kV Wrocław, linia 400 kV Ostrów-Plewiska (w zakresie budowy 2x400 kV+2x220 kV Plewiska-Kromolice), linia 400 kV Kromolice-Pątnów oraz stacja 400/110 kV Wrocław.
Do końca maja 2012 r. gotowe do przeprowadzenia testów i uruchomienia były: linia 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice oraz transformacja 400/220 kV w stacji Świebodzice. Ponadto, w obszarze aglomeracji poznańskiej, również w maju został zainstalowany i uruchomiony dodatkowy autotransformator 220/110 kV w stacji Czerwonak, a także uruchomiona linia 110 kV Plewiska - Środa Wielkopolska.

Obszar Eksploatacji

Jak co roku, w ramach prac eksploatacyjnych i remontowych realizowane są zadania mające na celu bieżące utrzymanie odpowiedniego poziomu stanu bezpieczeństwa pracy KSE. Re­alizowane są one zgodnie z zatwierdzonymi planami remontów i modernizacji w ramach wyłączeń rocznych, których zgłoszenia przyjmowane są w roku poprzedzającym prace.
W związku z Turniejem EURO 2012TM w II połowie 2011 r. określono dodatkowe prace eksploatacyjne i remontowe, których wykonanie przed rozpoczęciem Turnieju miało przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa zasilania miast - gospodarzy.
W ramach wykonanych dodatkowych przeglądów i analiz zidentyfikowano m.in. dodatkowe potrzeby w zakresie:

 1. wymiany przekładników, których dodatkowe badania wykazały pogorszenie ich stanu technicznego w stosunku do ostatnich badań,
 2. przyspieszenia planowanych remontów linii, na których np. zdiagnozowano uszkodzoną izolację szklaną, uszkodzone odstępniki, itp.;
 3. wymiany tych elementów stacji, które ograniczają możliwość maksymalnego obciążenia linii;
 4. wymiany starszych serwerów i aktualizacji oprogramowania sy­stemu służącego do zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń;
 5. wycinki drzew pod liniami zasilającymi miasta-gospodarzy Turnieju.

Powyższe prace zostały wykonane do dnia 30 kwietnia 2012 roku.
Jednocześnie, na wypadek zdarzeń awaryjnych, udzielono stosownych pełnomocnictw dla przedstawicieli z GK PSE Operator umożliwiających podejmowanie natychmiastowych działań w celu likwidacji ewentualnych awarii.

Zaplanowano również i wykonano sprawdzające obloty linii o łącznej długości ok. 700 km. W trakcie oblotów dokonano rów­nież badań termowizyjnych przedmiotowych ciągów liniowych, na podstawie których nie stwierdzono usterek wymagających natychmiastowej interwencji.
Ponadto w obszarze organizacji procesu eksploatacji wpro­wadzono:

 1. 2-godzinny czas na przystąpienie do usuwania zakłócenia (od momentu zlokalizowania miejsca i zakresu uszkodze­nia) przez wykonawców współpracujących przy usuwaniu zakłóceń;
 2. zwiększony stan osobowy obsługi eksploatacyjnej na obiek­tach stacyjnych w czasie Turnieju, w tym stałą obsługę na stacjach bezobsługowych oraz w Centrum Nadzoru i każdym Regionalnym Centrum Nadzoru;

Uzyskano także wsparcie Policji dla szybkiego poruszania się osób odpowiedzialnych za bezpieczną pracę KSE i działania antykryzysowe oraz podjęto działania na rzecz uzyskania statusu pojazdu uprzywilejowanego dla wybranych pojazdów służb eks­ploatacji Spółek Obszarowych.

Obszar Zarządzania pracą KSE

Przygotowania analityczne na potrzeby Turnieju w obszarze zarządzania pracą KSE rozpoczęły się ponad rok wcześniej. W marcu 2011 r. zakończono analizy bezpieczeństwa pracy sieci obszarowych 400,220 i 110 kV. Zakres analiz podobny był do cyklicznie prowadzonych ocen pracy sieci 400, 220 i 110 kV dla kolejnych okresów lato/zima, przy czym w tym przypadku oddzielne opracowanie dedykowane było specjalnie dla czasu trwania mistrzostw UEFA EURO 2012TM. Wyniki analiz bezpie­czeństwa pracy KSE nie wykazywały zwiększenia zagrożeń KSE w stosunku do typowych warunków letnich, przy zachowaniu normalnego układu pracy sieci.
Na etapie przygotowania planu rocznego wyłączeń elemen­tów sieci elektroenergetycznej na rok 2012, co miało miejsce na jesieni roku 2011, przewidziano ograniczenie prac planowych w czasie Turnieju. Podjęto decyzje o całkowitym zaniechaniu prac planowych w obszarach wpływających na bezpieczeństwo zasi­lania miast-gospodarzy. Mimo że czerwiec i lipiec jest corocznie okresem, w którym jest bardzo duże natężenie wszelkich prac eks­ploatacyjnych i inwestycyjnych, w tym roku wyjątkowo nie zostały zaplanowane prace skutkujące wyłączeniami, które w jakikolwiek sposób mogłyby osłabić pewność zasilania miast-gospodarzy. Wykonane takich prac przesunięto na inne terminy.
Wprowadzono także kwalifikację prac, które mogą być realizowane w okresie bezpośrednio poprzedzającym Turniej oraz w trakcie jego trwania. Analogicznie przy przygotowywa­niu harmonogramu remontów bloków Jednostek Wytwórczych Centralnie Koordynowanych zwracano uwagę na zaplanowanie niezbędnych postojów tak, by nie spowodować obniżenia pozio­mu bezpieczeństwa tych rejonów kraju. Co za tym idzie, również przygotowana Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymia­ny międzysystemowej w 2012 roku kierunek eksport w okresie 09.06.2012 - 01.07.2012 nie przewiduje zmniejszenia zdolności spowodowanych planowymi wyłączeniami sieci. Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w 2012 roku kierunek import zmniejsza zdolności dla całego kraju dla okresu od kwietnia do listopada, niezależnie od trwania Turnieju.
Oprócz opisanego podejścia do przygotowania ruchu sieci w czasie Turnieju, dodatkowo dokonano przeglądu planów postępowania na wypadek zagrożenia ciągłości działania KSE oraz przeglądu instrukcji i procedur. Istniejące instrukcje aktualizowane są cyklicznie, więc nie stwierdzono potrzeby zmian. Objęto za to szczególnym monitorowaniem toczący się już proces uzgodnień końcowych Instrukcji obciążenia bloku Elektrowni Ostrołęka w procesie odbudowy. Dokument regulujący działania dyspozytorskie w przypadku konieczności odbudowy KSE na bazie Elektrowni Ostrołęka zatwierdzono 1.04.2012 r. Ponadto, dążąc do zapewnienia niezawodności i ciągłości zasilania obiektów sportowych związanych z UEFA EURO 2012TM, OSP wystąpił do OSD z wnioskiem o przygoto­wanie i wdrożenie w okresie trwania mistrzostw, korekt planu wyłączeń przez automatykę samoczynnego częstotliwoś­ciowego odciążenia (SCO) i planu wyłączeń awaryjnych na rok 2012, uwzględniających usunięcie obiektów sportowych z przedmiotowych planów.
Przeprowadzono również przegląd planów prób sprawdzają­cych możliwości techniczne elektrowni w sytuacjach awaryjnych. Dokonano podsumowania przeprowadzonych w latach 2009-2011 prób wewnątrzelektrownianych oraz systemowych, a także opraco­wano plan tych prób na rok 2012. Zasady i zakres prowadzenia prób i testów w elektrowniach szczegółowo reguluje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej IRiESP) [7]. Przewidziane w IRiESP okresy testowania jednostek wytwórczych uznane zo­stały za wystarczające. W trakcie przygotowań szczególną uwagę zwrócono na próby z zakresu obrony i odbudowy. Zadecydowano o podjęciu działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowej próby systemowej, specjalnie pod kątem Turnieju, obejmującej podanie napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Ostrołęka do Elektrociepłowni Siekierki. Próba została przeprowadzona 29.04.2012 r. Pozostałe próby zarówno wewnętrzne jak i systemo­we przeprowadzano zgodnie z planem, przy czym nie zakładano prowadzenia testów w trakcie trwania Turnieju.
Ponadto przeanalizowano ewentualne zagrożenia w sieciach dystrybucyjnych zasilających miasta-gospodarzy oraz sposo­by zasilania stadionów, w tym zasilania rezerwowego również z agregatów prądotwórczych. Wnioski z analizy przekazane zostały podmiotom odpowiedzialnym za dany obszar.

Obszar Bezpieczeństwa fizycznego obiektów

W okresie od maja do listopada 2011 r. przeprowadzona została dodatkowa kontrola bezpieczeństwa fizycznego oraz poprawności działania systemów monitorowania bezpieczeństwa stacji elektroenergetycznych zasilających miasta-organizatorów Turnieju. Na podstawie przedmiotowej kontroli sformułowano wnioski dotyczące działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa fizycznego tych obiektów. Wszystkie działa­nia wynikające z powyższych wniosków zostały zrealizowane w terminie do dnia 15.04.2012 r.
Jednym z istotniejszych działań w obszarze bezpieczeństwa fizycznego obiektów było przeprowadzenie konsolidacji zasad ochrony fizycznej i wybór jednej firmy świadczącej te usługi dla całej GK PSE Operator S.A. Ponadto została opracowana i zatwierdzona w dniu 11.04.2012 r. Instrukcja postępowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych oraz ich monitorowania w GK PSE Operator S.A.

Obszar Telekomunikacji i Teleinformatyki

Przeprowadzona dedykowana pod kątem przygotowań do UEFA EURO 2012TM ocena niezawodności pracy sieci, systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych pozwoliła urucho­mić dodatkowe działania modernizacyjne infrastruktury IT, np. klimatyzacji serwerowni w obiektach kluczowych dla zasilania miast-gospodarzy Turnieju. Ponadto podjęto działania w celu zakończenia modernizacji rdzenia sieci rozległej IP WAN-BB oraz przełączenia węzłów stacyjnych w obiektach kluczowych dla zasilania miast-gospodarzy na nową wysokoprzepustową infrastrukturę, a także uzyskania alternatywnych dróg łączności w okresie trwania Turnieju. Działania modernizacyjne zakończono w dniu 30.04.2012 r., natomiast uruchomienie łączności satelitarnej jako alternatywnej drogi łączności 18.05.2012 r.

Obszar Zarządzania Kryzysowego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. uruchomiły w połowie 2011 r. Projekt Strategiczny pt. Zarządzanie kryzy­sowe EURO 2012. W ramach tego Projektu Zespół złożony z pracowników spółek GKPSE Operator S.A. z obszarów ruchu, eksploatacji, teleinformatyki i telekomunikacji oraz bezpieczeń­stwa Spółki przygotował i wykonał następujące oceny, przeglądy i ćwiczenia:

 1. ocena niezawodności systemów komunikacji;
 2. ocena niezawodności sieci i systemów teleinformatycz­nych;
 3. ocena stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów;
 4. ocena niezawodności urządzeń sieci przesyłowej;
 5. przegląd procedur dotyczących likwidacji stanów zakłócenio­wych;
 6. przegląd procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego obiektów elektroenergetycznych;
 7. przegląd zapisów umów na usługi eksploatacyjne w zakresie gotowości do usuwania zakłóceń;

h) ocena gotowości magazynu centralnego do dostarczenia urządzeń na rzecz likwidacji zakłóceń;
i) ocena gotowości służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych do likwidacji zakłóceń;
j) ocena uregulowań w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (partnerzy przyłączeni do sieci oraz partnerzy zarządzający infrastrukturą w terenie, jednostki administracji publicznej, sztaby kryzysowe itd.) w zakresie zarządzania kryzysowego;
k) ćwiczenie wewnętrzne pk. Awaria sprawdzające funkcjono­wanie systemu powiadamiania i alarmowania o zdarzeniu kryzysowym oraz gotowości służb eksploatacyjnych do lo­kalizacji i usunięcia awarii; w ramach ćwiczenia zrealizowano równocześnie następujące scenariusze awarii:

 1. na urządzeniu w stacji (eksplozja ogranicznika przepięć),
 2. na linii (uszkodzenie łańcucha izolatorów - opadnięcie na ziemię przewodu roboczego linii);
I)   ćwiczenia we współpracy z Jednostkami Antyterrorystycz­nymi Policji, których celem było zapoznanie pododdziałów Antyterrorystycznych ze specyfiką działania na terenie stacji elektroenergetycznej. Rekomendacje i działania wynikające z powyższego zostały
opisane w dalszej części artykułu.

Jednocześnie jednym z najistotniejszych działań w obszarze Zarządzania Kryzysowego było powołanie Zespołu ds. Bezpie­czeństwa Zasilania EURO 2012TM (dalej ZBEZE) pod przewod­nictwem Prezesa Zarządu PSE Operator S.A. Zadaniem ZBEZE jest analiza, akceptacja, a następnie kontrola realizacji wszystkich działań Spółek GK PSE Operator S.A. związanych z przygoto­waniem do Turnieju.
Ponadto w PSE Operator S.A. oraz odpowiednio w Spółkach Obszarowych GK PSE Operator S.A. powołano na czas Turnieju Zespoły Zarządzania Kryzysowego - Zespołowi PSE Operator S.A. przewodniczy Prezes Zarządu, a w gestii Zespołu będzie podejmowanie decyzji w zakresie likwidacji zakłóceń, których zasięg lub koszt likwidacji wykracza poza kompetencje Spółek Obszarowych, decyzji w zakresie współpracy z organami admi­nistracji publicznej oraz decyzji odnośnie do sposobu i zakresu informacji nt. zakłóceń w KSE przekazywanych środkom ma­sowego przekazu.
Również urlopy pracowników służb ruchu i eksploatacji oraz Kierownictwa Spółek Obszarowych GK PSE Operator S.A. zostały zaplanowane w sposób zapewniający dostępność wymaganych osób w trakcie Turnieju.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. aktywnie współpracowała z RCB. W ramach tej współpracy przedstawi­ciele OSP uczestniczyli w seminariach oraz warsztatach liderów obszarów i kierunków projektów programu bezpieczeństwa or­ganizowanych przez Komitet Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM i spółkę PL 2012 Sp. z o.o.
Ponadto zaplanowano ustanowienie połączenia teleinforma­tycznego z ABW w celu wzajemnego przekazywania wiadomości o zagrożeniach antyterrorystycznych oraz stanie pracy KSE w czasie Turnieju.
Współpraca z Urzędami Wojewódzkimi polegała głównie na sformalizowaniu spraw związanych z zasadami oraz zakresem przekazywanych informacji o awariach elektroenergetycznych dla właściwych terytorialnie Wojewodów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podjęła inicjatywę podpisania z Wojewodami stosownych Porozumień [9]. W styczniu 2012 r. przygotowano propozycje Porozumień, które zostały rozesłane przez Spółki Obszarowe do poszczególnych Urzędów Woje­wódzkich. Do końca maja br. zostały podpisane Porozumienia z Wojewodami: Gdańskim, Kujawsko - Pomorskim, Mazowie­ckim, Świętokrzyskim, Małopolskim, Lubelskim, Podkarpackim i Śląskim. Z pozostałymi Wojewodami uzgadniano ostateczną treść Porozumień. Należy podkreślić, iż celem tych Porozumień jest podjęcie wspólnych działań mających na celu minimaliza­cję skutków oraz optymalizację czasu usunięcia ewentualnych zakłóceń. Zawarcie Porozumień gwarantuje pomoc Wojewo­dów w usuwaniu ewentualnych zakłóceń. Ponadto, w ramach współpracy z Wojewodą Mazowieckim i Wielkopolskim, udało się uzyskać dostęp do radiotelefonicznej sieci zarządzania i kierowania tych województw, przez co została zapewniona bezpośrednia łączność radiowa służb OSP z Wojewódzkimi Zespołami Zarządzania Kryzysowego.
Kierując się doświadczeniami z przeprowadzonego ćwiczenia pododdziału specjalnego Policji na terenie jednej ze stacji zasilają­cych Warszawę, zaproponowano Wojewódzkim Komendom Policji w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu odbycie stosownych ćwiczeń lub szkoleń na stacjach elektroenergetycznych zasilających te miasta. W lutym 2012 r. odbyło się szkolenie funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego w stacjach zasilających rejon Gdańska. Podczas szkolenia funkcjonariusze zostali zapoznani z obiektami oraz omówione zostały warunki bezpiecznego poru­szania się po stacji. Część praktyczną szkolenia przeprowadzono na stacji wybranej przez dowódcę pododdziału antyterrorystycz­nego. Również w 2012 r. odbyły się ćwiczenia pododdziału anty­terrorystycznego w stacji zasilającej rejon Poznania. Zaplanowane zostały również szkolenia pododdziału antyterrorystycznego w stacjach w rejonie Wrocławia.

Wnioski

  • Analizy wykonane przez PSE Operator SA pokazały, że Kra­jowy System Elektroenergetyczny, z uwagi na konieczność bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elek­trycznej, jest dobrze przygotowany do pracy, tak w warunkach normalnych jak i podczas Turnieju UEFA EURO 2012TM.
  • Szczegółowe dodatkowe kontrole i przeglądy pozwoliły na pod­jęcie dodatkowych prac, niewątpliwie podnoszących pewność zasilania z sieci przesyłowej i minimalizujących ewentualne zagrożenia.
  • Weryfikacja i sprawdzenie w praktyce (ćwiczenia, testy, itp.) obowiązujących procedur na wypadek zdarzeń awaryjnych, przyczyniły się do podniesienia sprawności współdziałania służb ruchowych i eksploatacyjnych, w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją ewentualnych zdarzeń awaryjnych.
  • Działania podjęte przez PSE Operator S.A. pozwalają stwierdzić, że Krajowy System Elektroenergetyczny został właści­wie przygotowany do zapewnienia bezpiecznej jego pracy w okresie Turnieju UEFA EURO 2012TM.

  LITERATURA
  [1] Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TM.
  [2] Strona internetowa: http://pl.uefa.com
  [3] Tabela rozgrywek: http://pl.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Publications/competitions/Publications/01/54/34/12/1543412_ DOWNLOAD.pdf
  [4] Umowy Generalne pomiędzy PSE Operator S.A. a Spółkami Obszarowymi Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A. w zakresie świadczenia usług kierowania operacyjnego majątkiem sieciowym
  [5] Umowy pomiędzy Spółkami Obszarowymi Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A. a wykonawcami usług eksploatacyjnych na stacjach i liniach NN w zakresie gotowości do usuwania zakłóceń
  [6] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
  [7] Instrukcja w sprawie powiadamiania Ministra Gospodarki oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniach wystę­pujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
  [8] Zasady powoływania Zespołów Kryzysowych w PSE Operator S.A. i informowania o sytuacji kryzysowej
  [9] Porozumienia z Wojewódzkimi Sztabami Zarządzania Kryzyso­wego
  [10]Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym PSE Operator S.A.

Źródło: Energetyka
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl