Dziś jest czwartek, 2 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1701 +0.57% 1EUR 4.5694 +0.38% 1GBP 5.1588 +1.05%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
20 styczeń 2016.

Łącząc dwa światy. Zintegrowane zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi

Łącząc dwa światy. Zintegrowane zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją w obecnych czasach przed OSD, jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. A co za tym idzie, utrzymanie najwyższych z możliwych - ale i wymaganych - parametrów jakościowych.

W celu zapewnienia jakości i nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej w spółkach Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zaangażowanych jest wiele służb, które można podzielić na dwie główne grupy: służby związane z centralną dyspozycją mocy - zajmujące się prowadzeniem ruchu, oraz służby związane z zarządzaniem majątkiem sieciowym.

Dyspozycja mocy nadzoruje aktualny stan obserwowalnej sieci elektroenergetycznej w systemie dyspozytorskim SCADA, takim jak WindEx firmy Apator Elkomtech. System umożliwia nadzorowanie i sterowanie stelemechanizowanymi elementami sieci w czasie rzeczywistym, archiwizację dzienników, a także analizę zjawisk, które mają miejsce w sieci. W głębi sieci elektroenergetycznej instalowane są urządzenia umożliwiające zdalny nadzór i sterowanie. Są to urządzenia telemechaniki produkowane m.in. przez Apator Elkomtech (takie jak automatyka zabezpieczeniowa Ex-BEL, Ex-fBEL i Ex-mBEL, telemechanika Ex-MST2, Ex-micro2, wskaźniki zwarć Ex-DPZ i inne). Zdarzenia awaryjne w sieci elektroenergetycznej, planowanie prac i wyłączeń w sieci, jak również dokumentowanie pracy dyspozytora i nadzór nad brygadami pogotowia energetycznego wykonywane są w aplikacjach systemów klasy OMS (takich jak WindEx AWAR, WindEx PLAN, WindEx EDZOP i WindEx mDZOP).

Z kolei służby zarządzania majątkiem nadzorują majątek sieciowy będący w posiadaniu OSD, równolegle planując konieczne do utrzymania w sprawności i operatywności prace eksploatacyjne, remonty, przebudowy i nowe inwestycje. Korzystają przy tym ze specjalizowanego oprogramowania klasy Asset Management (AM) i Geographic Information System (GIS), takiego jak SID autorstwa firmy Apator Rector. Podstawą działania służb zarządzania majątkiem jest konieczność posiadania wiedzy o elementach sieci. Pozyskanie i utrzymanie wiarygodnej i użytecznej informacji o elementach sieci możliwe jest jedynie w procesie paszportyzacji, czyli swoistego "spisu z natury" elementów infrastruktury. Dla tych elementów tworzone są paszporty, czyli zestawy danych i atrybutów, opisujące element sieciowy i uwzględniające m.in. parametry elektryczne.

Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Zarządzania Kryzysowego, zarządy koncernów i inne jednostki wymagają od OSD zintegrowanej i pewnej informacji, którą można pozyskać na podstawie danych z wielu systemów (AM, AMI, billing, SCADA, OMS, itp.), przedstawionych w postaci specjalizowanych raportów, generowanych w określonych odstępach czasu. Rosnące zapotrzebowanie na jednolitą, zagregowaną informację, dotyczącą każdego z elementów struktury sieci elektroenergetycznej, pokazującą stan rzeczywisty ww. elementów powoduje konieczność tworzenia interfejsów pomiędzy programami umożliwiającymi prawidłowy nadzór nad elementami infrastruktury. Interfejsy tworzone są pomiędzy oprogramowaniem AM, GIS, SCADA, OMS i innymi, integrując te środowiska. Nie należy jednak zapominać, że mnogość modułów wewnątrz klas systemów wymaga dodatkowych interfejsów lub wdrożenia korporacyjnej szyny danych.

Opisane wcześniej trzy podstawowe elementy, tj. urządzenia zapewniające transmisję danych (sygnalizacja, sterowanie, pomiary) o stanie pracy sieci, systemy używane przez dyspozytorów, jak i systemy zapewniające nadzór nad majątkiem sieciowym, obejmują wiele procesów biznesowych, które do poprawnego funkcjonowania wymagają tych samych danych. Ponad 27 lat doświadczeń we wdrażaniu systemów wspomagających pracę OSD, jakimi mogą poszczycić się spółki grupy Apator oraz baczne słuchanie i obserwacja potrzeb Klientów skłoniły Apator Elkomtech i Apator Rector do podjęcia decyzji o konieczności opracowania zintegrowanego rozwiązania dla dyspozycji i służb zarządzania majątkiem sieciowym. Rozwiązanie to oparte jest o wspólną bazę danych zgodną ze standardem CIM, jednocześnie składa się z odrębnych modułów, które umożliwiają obsługę nazwanych procesów OSD i zapewniają pełną i integralną informację. Rozumiejąc specyfikę pracy różnych służb, udostępniamy Klientom aplikacje z przyjaznym interfejsem użytkownika, prezentując dane w różny, dla wyżej wymienionych dwóch rodzajów służb, sposób. Dane pozyskane w procesie obsługi przechowywane są w jednolitej i współdzielonej bazie danych. Głównym celem takich działań jest zebranie informacji i odpowiednia ich dostępność dla różnych użytkowników we wspólnych modułach, umożliwiająca pewną i bezpośrednią współpracę służb dyspozycji i majątku sieciowego.

W skład całego pakietu proponowanego rozwiązania wchodzą aplikacje takie jak:

AWARIE - obsługa wyłączeń awaryjnych, jak również jakichkolwiek przerw w dostawie energii elektrycznej. Uzupełniając odpowiednie formularze, dyspozytorzy i osoby odpowiedzialne za nadzór nad majątkiem wprowadzają informacje dotyczące danego incydentu. Zgromadzona w ten sposób kompleksowa informacja z obszaru całego OSD pozwoli na wielopoziomowe analizy, przy automatycznym obliczaniu wskaźników. Działania podjęte na podstawie zagregowanych danych (np. dotyczące powtarzających się awarii danego elementu, linii, czy stacji) pozwolą na przewidywanie i zlecanie odpowiednich działań eksploatacyjnych, które przełożą się na mniejszą liczbę awarii, a tym samym na poprawę wskaźników SAIDI i SAIFI. Informacje z obszaru całego OSD mogą być zbierane i prezentowane w postaci specjalizowanych raportów w programie takim jak np. AWAR Centralny. Raporty generowane są w sposób automatyczny, nieangażujący i niezakłócający pracy dyspozytora w oddziale OSD.


Rys 1. Elementy kompletnego rozwiązania APATOR ELKOMTECH i APATOR RECTOR dla OSD

PLANOWANIE - aplikacja, która umożliwia zarówno nadzór nad planowaniem wyłączeń, jak i dostarcza narzędzie do planowania eksploatacyjnego, planowania remontów oraz nowych inwestycji. Oferuje możliwość agregacji pozyskanych informacji, wyszukiwania prac planowych w celu minimalizacji SAIDI, a także grupowanie koniecznych materiałów eksploatacyjnych i przekazywanie zestawień do systemów zakupowych.

DZIENNIK OPERACYJNY - prowadzenie ruchu w sieci elektroenergetycznej wymaga dokumentowania pracy dyspozytora w formie uniemożliwiającej jakiekolwiek zmiany zapisów. Dzięki aplikacji wszystkie prace i czynności dyspozytora są zapisywane automatycznie w dzienniku operacyjnym z minimalnym wkładem pracy, koniecznym do uzupełnienia brakujących informacji przez dyspozytora. Dzięki ścisłemu powiązaniu z systemem WindEx większa część informacji, niezbędnych do udokumentowania wydania polecenia, dostarczana jest automatycznie, a po uzupełnieniu brakujących elementów przez dyspozytora, całość zapisywana jest w czytelnych formularzach. Dziennik operacyjny spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu aplikacjom, a dodatkowo umożliwia połączenie z aplikacją mobilną (działającą w trybie online) i przekazywanie poleceń brygadom pogotowia energetycznego. Uzupełnieniem aplikacji mobilnych są również aplikacje mogące działać w trybie offline, które umożliwiają zbieranie danych z liczników, paszportyzację danych lub inne czynności niewpływające na stan sieci elektroenergetycznej.

Posiadane przez OSD informacje o sieci elektroenergetycznej (tzw. paszportyzacja) pozwalają na przedstawienie sieci w systemach GIS (na podkładach wektorowych, bitmapowych lub ortofotomapowych) w "układzie normalnym", a także pokazanie sieci elektroenergetycznej na podkładach geograficznych w stanie rzeczywistym. Szczególnym przypadkiem tego rozwiązania jest możliwość automatycznej generacji schematów sieci na podstawie danych z systemów majątkowych, co umożliwia jednorazowe wprowadzanie (do AM) danych i późniejszą aktualizację spowodowaną zmianami na sieci, co wpływa na aktualność schematu systemu SCADA, na którym pracują dyspozytorzy kierujący ruchem sieci elektroenergetycznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku sieci niskiego napięcia, w której zmiany zachodzą dynamicznie. Apator Elkomtech jako jedyny w Polsce może poszczycić się tego typu działającym produkcyjnie rozwiązaniem.

Prawidłowo przeprowadzona pełna paszportyzacja sieci, a także dane o jej bieżącym stanie pozwalają na wykonywanie obliczeń inżynierskich w trybie online. Przedstawiany system wyposażony będzie w moduł estymatora dla sieci WN, SN i nN, dzięki czemu będzie wykonywał obliczenia, ułatwiając w czasie rzeczywistym podejmowanie decyzji dotyczących sterowania elementami sieci elektroenergetycznej. Moduł obliczeniowy jeszcze przed wykonaniem operacji sterowniczej dostarczy dyspozytorowi dane o jej skutkach, informując czy żadna linia lub transformator nie zostaną przeciążone, bądź czy dana operacja nie spowoduje niezasilenia odbiorców. Dzięki prowadzeniu obliczeń system będzie podpowiadał możliwości przełączenia, mające na celu optymalizację układu, aby minimalizować koszty strat w sieci i na transformatorach.

W chwili obecnej firma Apator Elkomtech realizuje 3 projekty pilotażowe, które mają pokazać możliwości systemu FDIR, takie jak automatyczne wykrycie zwarcia w sieci, jego wyizolowanie i przywrócenie zasilania dla pozostałej części odbiorców. Na efekty programów pilotażowych i ich rzetelną ocenę trzeba będzie poczekać ok. 10-12 miesięcy, jednak jesteśmy pewni, że spełnią wymagania naszych Klientów.

Zaproponowany rozwój systemów niesie za sobą wymierne korzyści:

  • spójny i zintegrowany system na każdym z poziomów zarządzania, yy ewolucyjne przejście, przy wykorzystaniu już wdrożonych i działających u naszych Klientów systemów (dotyczy to również migracji danych z systemów firm trzecich),
  • ochronę inwestycji dotychczas poczynionych, ponieważ dane posiadane przez OSD są migrowane do przedstawionego rozwiązania,
  • możliwość ścisłego dostosowania systemu do potrzeb - dzięki modułowej budowie zapewniona jest elastyczność w procesie wdrażania systemu u Klienta, dopasowując się tym samym do modelu biznesowego,
  • na wszystkich szczeblach zarządzania dostępna jest zintegrowana i kompletna informacja,
  • w sposób automatyczny zapewniona jest obsługa taryfy jakościowej, zgodnie z rozporządzeniem URE, umożliwiając obniżenia wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI.

Marek Borkowski
Apator Elkomtech SA
Źródło: Artykuł pochodzi z czasopisma urządzenia dla energetyki
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl