Dziś jest poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2257 -0.33% 1EUR 4.5612 -0.39% 1GBP 5.203 -0.26%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
75 edycja Seminarium SUR za nami
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
8 luty 2016.

Problemy energetyki zasobów odnawialnych

Problemy energetyki zasobów odnawialnych

Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych?

W styczniu 2016 roku ukazała się drukiem monografia naukowa podsumowująca dorobek XXII Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych "Ekoenergetyka 2015 - Kraków", które odbyło się pod koniec kwietnia 2015 r. Monografia opracowana i zredagowana została przez zespół kierujący Komitetem Organizacyjnym konferencji: prof. n. dr. hab. inż. Jacka Zimnego, płk. dr. hab. Mieczysława Strusia, mgr. inż. Sebastiana Strusia. W skład Komitetu Naukowego wchodziło czternastu profesorów dr. hab. reprezentujących Politechniki: Wrocławską i Krakowską, IPPT PAN Warszawa, Uniwersytet Wrocławski, WAT Warszawa, Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia, AGH.

Komitet Programowy Forum stanowili reprezentanci Stowarzyszeń: Krajowej Izby Biopaliw, Polskiej Geotermalnej Asocjacji, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Organizatorami konferencji byli:

 • Polska Geotermalna Asocjacja, Kraków;
 • Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Radom;
 • Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla AGH, Kraków;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska;
 • Wydział Mechaniczno - Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych;
 • Centrum Handlowe Chemobudowa - Kraków S. A.
Patronat medialny nad Forum objęło sześć czasopism, a wśród nich także "Energetyka".
Monografia zawiera wybrane 22 publikacje naukowe prezentowane podczas Forum oraz zestawienie wniosków podjętych przez uczestników konferencji. Spis tych publikacji zawarto w zakończeniu niniejszego omówienia.
Przedstawiono także wnioski, jakie zostały przyjęte przez Forum.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Forum we wprowadzeniu do monografii przedstawił punkt widzenia reprezentowany podczas Forum na podstawowe problemy strategii energetycznej Polski na nadchodzące dziesięciolecia. Napisał, miedzy innymi:

"Racjonalny, strategiczny wybór technologii energetycznych do roku 2030 - 2050 w Polsce - jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz środkiem do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej z własnych zasobów kopalnych (czyste technologie węglowe, upłynnianie węgla) oraz głównie odnawialnych (szczególnie elektrownie geotermiczne, fotowoltaika grafenowa, biopaliwa płynne wyższych generacji).

Polska do końca lat 70-tych była samowystarczalna z własnych kopalin. W wyniku błędnych decyzji politycznych i gospodarczych, na przestrzeni ostatnich 45 lat, wskaźnik bezpieczeństwa energetycznego zmniejszył się z 118% do ok. 70% w roku 2014, by osiągnąć według wytycznych rządowych "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku"
wartość 60% w roku 2020. Dziś oceniając jest to strategia niezgodna z interesem narodowym Polski, albowiem nie uwzględnia ogromnych jeszcze możliwości sektora wydobywczego, jak przede wszystkim niewyczerpywalnych zasobów odnawialnych, przekraczających przeszło 150 razy nasze roczne potrzeby.

W tym aspekcie, podejmowany bardziej publicystycznie niż realnie, problem budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, jest coraz mniej osiągalny i nieefektywny w aspekcie energetycznym i kosztów. Polski mix energetyczny 2050 roku winien składać się wyłącznie z kopalin (gaz syntezowy, płynny węgiel, gaz skroplony) oraz technologii ekoenergetycznych.

Współczesne technologie energetyczne, pozwalające między innymi uzyskiwać energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu z zasobów geotermicznych, biomasy i solarnych - są najszybszym sposobem restrukturyzacji polskiej energetyki i gospodarki, stwarzającym każdej gminie warunki zrównoważonego ekorozwoju, likwidującego bezrobocie - tworząc nową wizję i strategię rozwoju Polski w XXI w."

Wnioski wynikające z konferencji

 1. O ile wiek XIX był epoką węgla i pary wodnej, wiek XX epoką ropy i gazu, to wiek XXI będzie epoką odnawialnych zasobów i źródeł energii, w szczególności energii geotermicznej i słonecznej (Ekoenergetyka).
 2. Polska posiada największe w Europie zasoby odnawialnych nośników energii (OZE) na jednego mieszkańca; łączne zasoby energetyczne kopalin i odnawialnych nośników energii - przekraczają przeszło 150 razy nasze roczne potrzeby.
 3. Szczególny udział w bilansie energetycznym kraju i strategii rozwoju na lata 2020-2050 powinny stanowić zasoby geotermiczne, których łączny potencjał wynosi około 95% zasobów odnawialnych Polski, energia solarna z wykorzystaniem krajowego grafenu oraz paliwa (łącznie ok. 3%). Te 3 główne nośniki ekoenergetyki powinny stanowić podstawę w "Narodowym Programie Rozwoju Polski oraz bezpieczeństwa energetycznego do 2050 roku."
 4. Rząd Polski decyzjami w 2014 roku zobowiązał się do realizacji programu UE, zwiększającego oszczędność energii brutto o 27% oraz udział energii zasobów odnawialnych (OZE) o 27% w roku 2030 (nowy Pakiet Klimatyczny).
 5. W celu pobudzenia gospodarki, zmiany dotychczasowej strategii rozwoju oraz spełnienia zmieniających się wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju - Sejm, z opóźnieniem, bez aktów wykonawczych przyjął w 2014 roku Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii.
 6. Aktualnym wymogiem światowym jest opracowanie i przyjęcie nowej strategii rozwoju kraju do 2050 roku, zmierzającej do samowystarczalności energetycznej i wykorzystującej własne zasoby. Tak stwierdzają dokumenty międzynarodowe przygotowane na Światową Konferencję Klimatyczną w 2015 roku w Paryżu. W tym celu konieczne jest opracowanie nowej polityki energetycznej Polski na lata 2030-2050.
 7. Obecne wydobycie własne gazu, rzędu 14,5 mld m3 rocznie, można w krótkim czasie zwiększyć o 100% do poziomu wydobycia z końca lat 70-tych, a geotermia może pokryć pełne zapotrzebowanie kraju na ciepłą wodę, co może dać oszczędność paliw z importu sięgającą minimum 50% obecnych dostaw.
 8. Należy podjąć niezwłoczne działania w kierunku budowy pierwszej w Polsce pilotażowej elektrociepłowni geotermalnej. Stan wiedzy światowej i doświadczenia w UE predestynują Polskę do szybkiego rozwoju i wdrożeń nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z ciepła Ziemi o temperaturze już powyżej 80°C.
 9. Dotychczasowe tendencje energetyczne Polski nie gwarantują konkurencyjności gospodarki krajowej w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej i innych - ze względu na bardzo wysokie ceny energii.
 10. Polska mogłaby dogonić "kraje rozwinięte gospodarczo" pod następującymi warunkami:
  1. stworzy własną energetykę produkującą energię taniej niż pozyskiwanie jej z surowców importowanych lub własnych zasobów kopalnych,
  2. wykorzysta własny potencjał osobowy i intelektualny do stworzenia nowych, ekologicznych kierunków rozwoju energetyki i gospodarki kraju,
  3. zmieni tendencje planowania odgórnego na planowanie oddolne, samorządowego, co wyzwoli ogromną, lokalną inicjatywę społeczną,
  4. przygotuje wariantowe plany rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społeczno-kulturowego, dostosowane do decyzji politycznych odnośnie do ostatecznej roli Polski w Unii Europejskiej i w świecie,
  5. zrezygnuje w polityce energetycznej kraju z polityki globalnej, polegającej na zaopatrywaniu kraju w energię z zasobów obcych oaz wyprzedaży sektora energetycznego - co poprawi bezpieczeństwo i suwerenność kraju.
 11. W krótkim czasie zespoły specjalistów powinny przygotować wariantowe programy trwałego i zrównoważonego rozwoju, gmin, powiatów, województw i całej Polski, gwarantujące:
  1. pełne wykorzystanie istniejących zasobów ludzi i energii; szczególny nacisk należy położyć na maksymalne wykorzystanie zasobów energii geotermiczne, słonecznej, biomasy,
  2. pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego tych obszarów,
  3. przez to stworzenie dodatkowej liczby miejsc pracy w energetyce odnawialnej i w przemysłach pokrewnych, w rolnictwie, budownictwie i usługach,
  4. doprowadzenie do powstania w każdym województwie, a później w każdym powiecie - zakładów geoenergetycznych, ciepłownie, elektrownie, elektrociepłownie i innych centrów multienergetycznych, samowystarczalnych energetycznie, produkujących w sposób czysty tańszą energię elektryczną i ciepło na potrzeby lokalne, własne (decentralizacja energetyki).
 12. Należy opracować nową strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z wykorzystaniem maksymalnego udziału edukacji, nauki i kultury, a także wykorzystując wszelkie własne możliwości osobowe i zasobowe.
 13. Tak opracowane wstępne programy rozwoju energetyki odnawialnej oraz programy zrównoważonego rozwoju gmin, powiatów i województw należy poddać ogólnospołecznej dyskusji.

Zestawienie publikacji naukowych zawartych w monografii

 1. Ryszard Henryk Kozłowski, Ewa Kozłowska, Energetyka o zerowej emisji dwutlenku węgla (uwarunkowania prawno- -logiczne).
 2. Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku? Elektrownie jądrowe czy geotermiczne?
 3. Adam Stępień, Biopaliwa transportowe w Polsce - sposób na ochronę środowiska z wartością dodaną dla lokalnej gospodarki.
 4. Halina Pawlak-Kruczek, Krystian Krochmalny, Michał Ostrycharczyk, Marcin Dębowski, Wpływ współspalania surowej i toryfikowanej biomasy z węglem na efektywność spalania.
 5. Janusz Magiera, Sebastian Pater, Ludwika Modras, Odnawialne źródła energii (OŹE) w budownictwie pasywnym i energooszczędnym, na podstawie badań w obiekcie rzeczywistym.
 6. Tadeusz Knych, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Artur Kawecki, Beata Smyrak, Marek Gniełczyk, Kinga Korzeń, Eliza Sieja-Smaga, Wojciech Ściężor, Nowe kompozyty grafenowe dla elektroenergetyki.
 7. Jacek Zimny, Sebastian Bielik, Modelowanie i weryfikacja charakterystyki energetycznej pierwszej elektrociepłowni geotermalnej dla Polski.
 8. Mieczysław Struś, Wojciech Poprawski, Mariusz Rewolte, Efektywność energetyczna silników zasilanych biopaliwami III generacji. Bioxdiesel.
 9. Julian Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard Kozłowski, Mieczysław Struś, Filozofia koncepcji rozwoju społeczno - gospodarczego RP. Program X E.
 10. Bogumił Wrona, Strategia rozwoju Polskiej Energetyki do 2030 r. Wsparcie w edukacji i szkolnictwie wyższym.
 11. Zbigniew Królicki, Bartosz Zajączkowski, Agnieszka Wlaźlak, Krzysztof Synowiec, Mieszaniny zeotropowe ziębników w systemie biernego ogrzewania infrastruktury drogowej.
 12. Krzysztof Szczotka, Badania efektywności energetycznej sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze - woda.
 13. Janusz Rogula, Dobór materiałów konstrukcyjnych w pojazdach zasilanych paliwem alternatywnym. Cz.1. Materiały uszczelnieniowe.
 14. Piotr Kosiński, Szczelność powietrzna w charakterystyce energetycznej budynku.
 15. Janusz Partyka, Tomasz Marcewicz, Mirosław Mazur, Potencjał zmniejszenia zużycia energii na rzecz poprawy współczynnika EP w obiektach budowlanych.
 16. Zbigniew Bis, Prosumenckie rejony agroenergetyczne. Potencjalny arsenał do kontroli zmian klimatu i walki z niską emisją.
 17. Krzysztof Tyszkiewicz, Energia wiatrowa w dawnej Europie.
 18. Bartosz Zajączkowski, Agnieszka Wlaźlak, Tomasz Hałon, Anna Adamczyk, Analiza termodynamiczna możliwości wykorzystania zjawisk adsorpcji i desorpcji w systemie akumulacji energii cieplnej.
 19. Zbigniew Królicki, Bartosz Zajączkowski, Bogusław Białko, Stanisława Sendler, Sonda gruntowa typu U o zmiennej średnicy do sprężarkowych pomp ciepła.
 20. Marek Wiśniewski, Obieg organiczny Rankine'a (ORC) i jego zastosowanie w OZE.
 21. Janusz Litwin, Zgazowanie węgla w celu uzyskania wodoru do celów energetycznych.
 22. Bartosz Zajączkowski, Tomasz Halon, Karolina Wojtasik, Pasywna ziębiarka sorpcyjna do przechowywania materiałów medycznych zasilana energią słoneczną.

Opr. Tomasz E. Kołakowski
Źródło: Artykuł pochodzi z czasopisma Energetyka
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl