Dziś jest niedziela, 5 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
24 czerwiec 2008.

XVII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel 'Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych'

XVII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel 'Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych'

W dniach 28-30 maja br. w Rytrze koło Nowego Sącza po raz 17-ty spo­tkali się uczestnicy Semina­rium Tech­nicznego 'Pro­blemy Eksplo­ata­cji Ma­szyn i Napędów Elek­trycz­nych', orga­nizowanego przez Bran­żowy Ośrodek Ba­dawczo - Rozwo­jowy Ma­szyn Elek­trycz­nych Komel z Ka­to­wic.

 

Na sesji plenarnej wygłoszono 25 refe­ratów, prezentujących zagadnienia związane z eksploatacją maszyn elek­trycznych    

Podczas Semina­rium omówiono sze­reg zagadnień związanych z maszy­nami i napędami elektrycznymi, m. in.:

-  diagnostykę i eksploatację maszyn i napę­dów elektrycz­nych, 

projektowanie nowych serii i od­mian maszyn elektrycz­nych,

zapewnienie niezawodności silni­kom dużej mocy,

awaryjność, remonty silników i u-kładów na­pę­do­wych,

silniki dostosowane do trudnych warunków pracy,

nowe rozwiązania silników, np. z magnesami trwa­łymi,

modernizacje silników i układów napędowych,

metody badań i nowoczesną apa­raturę badaw­czą,

energoelektroniczne układy zasila­nia i ste­ro­wa­nia ma­szyn elektrycz­nych,

wpływ zasilania z układów energo­elektronicz­nych na pracę silników elek­trycznych,

układy elektroizolacyjne i elektro­technolo­gie.

Program Seminarium obej­mował pięć sesji plenarnych, po­dzielonych te­matycznie. Sesji otwie­rającej prze­wod­niczył profesor J. Zawilak (Pol. Wrocławska). W gronie pro­wadzących kolejne sesje znaleźli się: M. Noga (AGH Kraków), Z. Krzemiński (Pol. Gdańska), J. Pło­szyńska (Pol. Rzeszowska) oraz     T. Glinka (Komel).

W trakcie Seminarium za­pre­zento­wano 75 referatów. Zostały one opublikowane w formie artykułów w Zeszytach Problemowych 'Maszyny Elektryczne' nr 79 i 80, wydanych przez BOBRME Komel. Referaty były prezentowane na sesjach ple­nar­nych i sesji dialogowej, która wzo­rem lat ubiegłych prze­biegała pod go­łym niebem i  zgro­madziła liczne grono uczestni­ków.

Sesja plakatowa tradycyjnie odby­wała się pod gołym niebem

Tematykę wielu  poruszanych za­gadnień, na które zabrakło regula­minowego czasu kontynuowano w uro­czych zaka­markach ośrodka konfe­rencyjnego, czy podczas spo­tkań to­wa­rzy­skich. 

Seminarium było doskonałą oka­zją do zaprezentowania swego dorobku bądź w formie stoiska re­klamo­wego, jak również prezentacji oferty firmy podczas sesji plenarnej.

W tym roku 18 firm z branży ma­szyn i apa­ra­tów elek­trycz­nych za­prezentowało uczestnikom swoje wyroby i osią­gnięcia na stoiskach fir­mowych, a także pod­czas preze­n­tacji multimedialnych.

W trakcie seminarium zaprezento­wano prototyp pierwszego statku powietrznego (paralotni) o napędzie elektrycznym, do którego napęd skonstruował Komel.

 

 

Elektryczny napęd paralotni (opra­cowany w Komelu)

 

W seminarium uczestniczyło 260 osób, repre­zentujących 118 firm i instytucji - m.in.: 28 za­kła­dów pro­dukujących ma­szyny i apa­raty elek­tryczne, 21 firm remon­towo-usłu­gowych ma­szyn i urzą­dzeń elek­trycznych, 16 przedstawi­cieli prze­my­słu energe­tycznego i cie­płowni­czego, 3 produ­centów mate­riałów elektroizola­cyj­nych, 12 za­kładów zwią­zanych z górnictwem i hutnic­twem, 10 firm prze­mysłu chemicz­nego, papierni­czego, ra­fine­ryjnego, cementowni, przedsię­biorstw wodno - kanaliza­cyj­nych, 18 jednostek ba­dawczo-rozwojowych i instytutów uczel­nianych z Polski i  Czech (TU Bohemia Pilzno).

Po owocnej części obrad, podczas uroczystej kolacji wystąpił zespół Omen Band, który zaserwował uczestnikom wędrówkę wśród róż­nych klimatów muzycznych począw­szy od Elvisa Presleya, a kończąc na największych przebojach muzyki polskiej.              

Patronat medialny nad Seminarium ob­jęły redakcje następujących cza­so­pism: Wiadomości Elektrotech­niczne, Napędy i Ste­rowanie, Elek­troInfo, Nowa Elektrotech­nika, Ślą­skie Wiadomo­ści Elektro­tech­liczne, Elektrosystemy, a także wortal bran­żowy www.energoelektronika.pl oraz www.QnowHow.pl

 

Mariusz Czechowicz
Źródło: KOMEL
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl