Dziś jest sobota, 14 grudzień 2019 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.8234 -0.7% 1EUR 4.2747 -0.23% 1GBP 5.1292 +1.06%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
24 czerwiec 2008.

XVII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel 'Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych'

XVII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel 'Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych'

W dniach 28-30 maja br. w Rytrze koło Nowego Sącza po raz 17-ty spo­tkali się uczestnicy Semina­rium Tech­nicznego 'Pro­blemy Eksplo­ata­cji Ma­szyn i Napędów Elek­trycz­nych', orga­nizowanego przez Bran­żowy Ośrodek Ba­dawczo - Rozwo­jowy Ma­szyn Elek­trycz­nych Komel z Ka­to­wic.

 

Na sesji plenarnej wygłoszono 25 refe­ratów, prezentujących zagadnienia związane z eksploatacją maszyn elek­trycznych    

Podczas Semina­rium omówiono sze­reg zagadnień związanych z maszy­nami i napędami elektrycznymi, m. in.:

-  diagnostykę i eksploatację maszyn i napę­dów elektrycz­nych, 

projektowanie nowych serii i od­mian maszyn elektrycz­nych,

zapewnienie niezawodności silni­kom dużej mocy,

awaryjność, remonty silników i u-kładów na­pę­do­wych,

silniki dostosowane do trudnych warunków pracy,

nowe rozwiązania silników, np. z magnesami trwa­łymi,

modernizacje silników i układów napędowych,

metody badań i nowoczesną apa­raturę badaw­czą,

energoelektroniczne układy zasila­nia i ste­ro­wa­nia ma­szyn elektrycz­nych,

wpływ zasilania z układów energo­elektronicz­nych na pracę silników elek­trycznych,

układy elektroizolacyjne i elektro­technolo­gie.

Program Seminarium obej­mował pięć sesji plenarnych, po­dzielonych te­matycznie. Sesji otwie­rającej prze­wod­niczył profesor J. Zawilak (Pol. Wrocławska). W gronie pro­wadzących kolejne sesje znaleźli się: M. Noga (AGH Kraków), Z. Krzemiński (Pol. Gdańska), J. Pło­szyńska (Pol. Rzeszowska) oraz     T. Glinka (Komel).

W trakcie Seminarium za­pre­zento­wano 75 referatów. Zostały one opublikowane w formie artykułów w Zeszytach Problemowych 'Maszyny Elektryczne' nr 79 i 80, wydanych przez BOBRME Komel. Referaty były prezentowane na sesjach ple­nar­nych i sesji dialogowej, która wzo­rem lat ubiegłych prze­biegała pod go­łym niebem i  zgro­madziła liczne grono uczestni­ków.

Sesja plakatowa tradycyjnie odby­wała się pod gołym niebem

Tematykę wielu  poruszanych za­gadnień, na które zabrakło regula­minowego czasu kontynuowano w uro­czych zaka­markach ośrodka konfe­rencyjnego, czy podczas spo­tkań to­wa­rzy­skich. 

Seminarium było doskonałą oka­zją do zaprezentowania swego dorobku bądź w formie stoiska re­klamo­wego, jak również prezentacji oferty firmy podczas sesji plenarnej.

W tym roku 18 firm z branży ma­szyn i apa­ra­tów elek­trycz­nych za­prezentowało uczestnikom swoje wyroby i osią­gnięcia na stoiskach fir­mowych, a także pod­czas preze­n­tacji multimedialnych.

W trakcie seminarium zaprezento­wano prototyp pierwszego statku powietrznego (paralotni) o napędzie elektrycznym, do którego napęd skonstruował Komel.

 

 

Elektryczny napęd paralotni (opra­cowany w Komelu)

 

W seminarium uczestniczyło 260 osób, repre­zentujących 118 firm i instytucji - m.in.: 28 za­kła­dów pro­dukujących ma­szyny i apa­raty elek­tryczne, 21 firm remon­towo-usłu­gowych ma­szyn i urzą­dzeń elek­trycznych, 16 przedstawi­cieli prze­my­słu energe­tycznego i cie­płowni­czego, 3 produ­centów mate­riałów elektroizola­cyj­nych, 12 za­kładów zwią­zanych z górnictwem i hutnic­twem, 10 firm prze­mysłu chemicz­nego, papierni­czego, ra­fine­ryjnego, cementowni, przedsię­biorstw wodno - kanaliza­cyj­nych, 18 jednostek ba­dawczo-rozwojowych i instytutów uczel­nianych z Polski i  Czech (TU Bohemia Pilzno).

Po owocnej części obrad, podczas uroczystej kolacji wystąpił zespół Omen Band, który zaserwował uczestnikom wędrówkę wśród róż­nych klimatów muzycznych począw­szy od Elvisa Presleya, a kończąc na największych przebojach muzyki polskiej.              

Patronat medialny nad Seminarium ob­jęły redakcje następujących cza­so­pism: Wiadomości Elektrotech­niczne, Napędy i Ste­rowanie, Elek­troInfo, Nowa Elektrotech­nika, Ślą­skie Wiadomo­ści Elektro­tech­liczne, Elektrosystemy, a także wortal bran­żowy www.energoelektronika.pl oraz www.QnowHow.pl

 

Mariusz Czechowicz
Źródło: KOMEL
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl